Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 9. sügiskonverentsil 17. novembril  2023  soovime esile tõsta liidu tegevusesse enampanustanud EVÕL-i seltse /liite ja liikmeid ning nende tegevust, millega toetatakse võõrkeeleõpetajate liidu jätkusuutlikku arengut, sh toetatakse võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut, kaasatakse liikmeid (rahvusvahelistesse) projektidesse, jagatakse oma parimat kogemust, edendatakse liikmete omavahelist koostööd, laiendatakse koostööd teiste aineühendustega Eestis ning võõrkeeleõpetajate võrgustikega väljaspool Eestit, vahendatakse rahvusvahelist keeleõppealast teadmist Eestisse ning aidatakse muuta nii EVÕLi kui liitu kuuluvate  aineühenduste tegevus nähtavamaks ja kuuldavamaks.

Varasemad tunnustused

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) on tunnustanud oma liikmeid alates 2014. aastast, kui tähistati liidu 5. aastapäeva.

  1. aastapäeva konverentsil 22. novembril 2019 tunnustasime 10 aasta jooksul enimpanustanud liikmeid ja koostööpartnereid.

2023 a. taotluste esitamise tingimused ja kord

Tunnustatakse liidu liikme või seltsi/liidu tegu, tegevusi, mis teostati ajavahemikul 1. novembrist 2022 kuni 1. novembrini 2023.

Sel aastal tunnustame ka

  • aasta e-keeletegu
  • silmapaistvat võõrkeeleõppealast magistritööd

Tunnustatakse  tänukirja, -plaadi ja meenega.

1.Taotlusi saavad esitada:

  • EVÕL-i juhatuse liikmed enda nimel või seltsi / liidu esindajana.
  • EVÕL-i seltside /liitude juhatuse liikmed ja seltsi /liidu liikmed.
  • EVÕL-i üksikliikmed.

2. Palume esitada ülevaade kandidaadi panusest koos põhjalike selgituste ja viidetega.

3. TUNNUSTUSE LIIGID

Aasta tegu

Aasta tegu auhind antakse välja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu uuele või traditsioonilisele sündmusele, projektile, uuele mõtteviisile, heale koostööle või muule silmapaistvale tegevusele, mille tulemusena on liidu tegevus oluliselt paranenud.

Aasta tegija

Aasta tegija auhind antakse välja enam silma paistnud liikmele, kes on näidanud omaalgatust, head suhtlemisoskust ja organiseerimisvõimet liidu ürituste korraldamisel ja läbiviimisel (nt sügiskonverentsid, aastakoosolek, juhatuse laiendatud koosolekud, piirkondlikud koolitused jm üritused, on ideede generaator ja nende elluviija; edendab liikmete omavahelist koostööd ja kasutab info edastamiseks/vahendamiseks erinevaid võimalusi.

Aasta koolitaja

Aasta koolitaja auhind antakse liikmele, kes on esinenud ettekannetega/viinud läbi töötubasid EVÕLi konverentsidel või EVÕLi seltside üritustel, samuti on olnud aktiivne koolitaja väljaspool liitu.

Aasta selts/liit

Aasta seltsi/liidu auhind antakse EVÕLi liikmesorganisatsioonile, kes tegutseb aktiivselt, kelle tegevus on nähtav (sh seltsi tegevust on kajastatud EVÕLi kodulehel, FB-s, NBR uudiskirjas, Õpetajate Lehes; selts on tutvustanud EVÕLi tegevust/üritusi oma kodulehel või teiste meediakanalite kaudu) ning on enam panustanud Liidu tegevusesse: aidanud kaasa EVÕLi konverentsi, aastakoosoleku, piirkondliku koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel või mingil muul viisil, seltsi liikmed on olnud konverentsidel/seminaridel esinejate hulgas.

Aastate panustaja

Aastate panustaja auhind antakse EVÕLi liikmele, kes on viimase viie aasta jooksul märkimisväärselt panustanud nii oma seltsi /liidu kui EVÕLi tegevusse (ürituste korraldamine/läbiviimine või abi osutamine ürituste organiseerimisel), õppematerjalide koostamine erinevates keskkondades (sh e-koolikott) või trükis avaldamine; artiklite kirjutamine, uudiskirjade väljaandmine, oma kogemuse jagamine seminaridel, konverentsidel.

Aasta e-keeletegu

Aasta e-keeletegu auhind antakse EVÕLi liikmesorganisatsiooni kuuluvale liikmele, kes on viimase aasta jooksul loonud e-õppematerjale (nt e-Koolikotti, interaktiivsetesse veebikeskkondadesse), e-kursuse(d) (nt Moodle`is), keeleõppevideoid YouTube`is/sotsiaalmeedias, keeleõppe äpi vms. Silmapaistev e-keeletegu võimaldab muuta keeleõppe mitmekesisemaks ning loodud materjalid õpetaja töö lihtsamaks.

Uus tegija

Uue tegija auhind antakse EVÕLi liikmele, kes on viimase aasta jooksul panustanud EVÕLi tegevustesse, seltsi/liidu liikmed on olnud EVÕLi konverentsidel/seminaridel esinejate hulgas.

Silmapaistev võõrkeeleõppealane magistritöö

Auhind antakse üle alates 2020/2021. õa. kaitstud võõrkeeleõppealasele (eesti keel teise keelena, inglise keel, soome keel, prantsuse keel, saksa keel, vene keel jt võõrkeeled) magistritööle, mille raames on läbi viidud mõni keelealane uuring, loodud töölehti või õppematerjale ning töö on kaitstud hindele “suurepärane”.

Auhind antakse üle alates 2020/2021. õa suurepärasele hindele kaitstud võõrkeeleõppealasele (eesti keel teise keelena, inglise keel, soome keel, prantsuse keel, saksa keel, vene keel jt võõrkeeled) originaalsele ja innovaatilisele magistritööle, millel on praktiline väärtus (loodud töölehti, õppematerjale jms on võimalik rakendada õppetöös).

Kandidaatide esitamise tähtaeg: 16.oktoober 2023

Kandidaatide esitamise kuulutab iga-aastaselt välja EVÕLi juhatus. Avalikkuse teavitamiseks kasutatavad infokanalid on: EVÕLi koduleht https://www.voorkeelteliit.eu/, Facebook https://www.facebook.com/voorkeelteliit/, uudiskiri https://www.voorkeelteliit.eu/uudiskirjad/  ning seltside/liitude infokanalid.

Sobivate kandidaatide puudumisel on EVÕLi juhatusel õigus jätta laureaadid välja kuulutamata.

Kinnitatud 22.05.2023 (juhatuse koosoleku protokoll nr 4)