Tunnuskirjad anti  üle  26. novembril 2022 EVÕLI 8. sügiskonverentsil “Kogemus rikastab!”

Aasta tegu 2022 

Soome ettevõtluspäev

Tunnustame  ettevõtmist, mis  sai alguse Tallinna

Ülikooli ELU projekti raames ja mille eesmärgiks oli propageerida soome keele õpet üldiselt ning  tõsta noorte teadlikkust soome keele vajadusest Eesti tööturul. Projekt oli suunatud 9-12.klassi õpilastele, üliõpilastele ja õpetajatele. Ettevõtluspäev tekitas noortes suurt huvi, samuti mõisteti soome keele oskuse vajadust. Projekt viidi läbi koostöös Tallinna Ühisgümnaasiumi ja Tallinna Ülikooli vahel ja seda toetasid  Eesti-Soome Kaubanduskoda ning Eesti Soome Instituut.

Soovime projekti elluviijatele uusi innovaatilisi ideid, jätkuvat koostööd ning kordaminekuid järgmisteks aastateks

Aasta koolitaja 2022

Kristi Lõbu

Tunnustame Kristi Lõbu tegevust arvukate õppematerjalide koostaja, veebikeskkondade tutvustaja ning koolitajana liidu üritustel ning erinevate täiendkoolitusprogrammide raames. Facebooki lehel „Ideid õpetajatele“ on üle 9000 jälgija ning samanimelisel YouTube kanalil on 460 jälgijat ning üle 90 000 vaatamise.
Soovime jätkuvaid kordaminekuid nii õppematerjalide koostaja, õpetamisnippide jagaja kui ka koolitajana!

Aasta selts 2022

Eesti Prantsuse Keele Õpetajate Selts

Eesti Prantsuse Keele Õpetajate Selts sündis 22. veebruaril 2022 ja võeti võõrkeeleõpetajate liidu liikmeks 12. juunil 2022.

Lühikese aja jooksul on selts suutnud luua aktiivselt tegutseva aineühenduse: selts on korraldunud 2022.a. erinevaid üritusi  nii seltsi liikmetele kui teistele prantsuse keele õpetajatele üle kogu Eesti Selts on loonud sidemed Soome prantsuse keele õpetajate ühinguga.  Selts on panustanud EVÕLi tegevusse  nii aktiivse osalemisega EVÕL-i üritustel kui ka ettekannetega aastakoosolekul ja sügiskonverentsil.. Soovime seltsile  tulemusrikast tegevust, kordaminekuid järgmisteks aastateks ning meeldivat jätkuvat koostööd!

Silmapaistev võõrkeelealane magistritöö 2022

Svetlana Melnikova

Teoreetilis-rakendusliku magistritöö kirjutamise ja eduka kaitsmise eest teemal „”Ilukirjanduse lugemise hõlbustamine mängustatud aktiivõppemeetodi- te abil kaheksanda klassi eesti keele kui teise keele tundides”.

Mängustatud aktiivõppemeetodeid kasutades on koostatud  süsteemselt kavandatud õppeprogrammi Andrus Kivirähu raamatu “Tont ja Facebook” käsitlemiseks. Töö annab eeskuju ja inspiratsiooni, kuidas luua mängustatud keeleõppematerjale ja kasutada keeleõppes muukeelsete õpilastega ilukirjanduslikke tekste juba enne gümnaasiumiiga.

Töö on eriliselt tähendusrikas raamatukoguaastal, mil üha enam räägitakse ka noorte vähesest lugemishuvist. Selle töö raames leidsid autori õpilased tõestatult suurt rõõmu eestikeelse ilukirjandusega tegelemisest.

 Soovime autorile uusi ideid eestikeelse ilukirjanduse lugemise õhutamiseks muu emakeelega õpilaste seas, jätkuvat loovust uute õppematerjalide väljatöötamisel nng veel mõne raamatu juurde mängustatud aktiivõppeprogrammi loomist

Silmapaistev võõrkeelealane magistritöö 2022

Inna Kristal

Tunnustame Inna Kristali teoreetilis-rakendusliku magistritöö kirjutamise ja eduka kaitsmise eest teemal „Eesti keele A1-taseme kuulamisoskuse arendamise õppematerjal täiskasvanud õppijaleˮ. Magistritöö on sündinud autori soovist toetada täiskasvanud algajate eesti keele õppijate kuulamioskuse arengut.

Autor valmistub töö raames valminud kuulamismaterjali välja andma. Loodame, et 79 kuulamisteksti, 82 kuulamisülesannet ja 322 õppeotstarbelist pilti jõuavad kogumikuna kõikide huvilisteni.

Soovim autorile innukust õppematerjalide väljatöötamisel, nende levitamisel ja katsetamisel

AASTATE PANUSTAJA

Lilia Bulai

Tunnustame Lilia Bulai  aastatepikkust tulemuslikku tegevust eest vene keele õppematerjalide koostaja, usina e-õppevahendite looja, jagaja ja koolitajana. Tema õppematerjalid on väga sisukad, huvitavad, mängulised ja atraktiivsed.

Ta on koolitaja, kes on läbi viinud koolitusi  erinevatel VÕSi ja EVÕLi üritustel.

Samas on ta ka entusiastlik vene keele õpetajate seltsi ja õpilasürituste organiseerija.

Soovime Lilia Bulaile jätkuvaid kordaminekuid nii õpilasürituste organiseerija, õppematerjalide koostaja, õpetamisnippide jagaja ja koolitajana!

AASTATE ÕPPIJA

Doris Kristina Raave

Täname Doris Kristinale aktiivse osalemise eest projektis „Rahvusvaheline keeleeksam“ aastatel 2019 kuni 2022.

Doris Kristina Raave lõpetas Tartu Ülikooli võõrkeeleõpetaja õppekava ja omandas magistrikraadi põhikooli ja gümnaasiumi prantsuse keele õpetaja, põhikooli ja gümnaasiumi hispaania keele õpetaja, põhikooli ja gümnaasiumi inglise keele õpetaja ettevalmistuse. Ta sooritas 2022.aastal projekti  „Rahvusvaheline keeleeksam“ raames inglise keele CPE C2 eksami ja prantsuse keele DALF C1 eksami.

Soovime aastate õppijale uusi väljakutseid nii õppija kui õpetajana!