Projektid

RAHVUSVAHELINE KEELEEKSAM sh töökoosolekud, infopäevad, eksamitasu hüvitamine

Projekti eesmärk on rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine, mille tulemusena suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, kellel on B2, C1 või C2 tasemele vastav keeleoskustase.

Materjal :

 

 

- Infopäevad 2022

– Infoseminarid inglise, vene, saksa,prantsuse  keel – kutse

– Prantsuse keele rahvusvahelised eksamid – kutse

- Infopäevad 2021

– Infoseminarid inglise, saksa ja vene keele õpetajatele – kutse 

– Infoseminari inglise keele õpetajatele novembris – kutse

- Infopäevad 2020

22. oktoober, Tallinn – kutse

– Infotunnid 28. ja 30. oktoober – KUTSE

– 13. november,  Tallinn –  Kutse
– 18. november,   Zoom  – Kutse

Projekti infoseminarid vene keele õpetajale ja võõrkeeleõpetaja õppekaval õppivatele üliõpilastele :

–  2.-3. detsember, Zoom – Kutse

 

- Infopäevad 2018

Kolme aasta jooksul on planeeritud kokku 12 infopäeva.

Märtsis 2018 korraldati  infopäevad Tallinnas, Tartus ja Narvas. Infopäevadele registreerus kokku 155 võõrkeeleõpetajat.

Infopäevade üldosas tutvustati akrediteeritud rahvusvahelisi eksamikeskusi, eksamitasu hüvitamise tingimusi ja korda; praktilises osas tutvustati  eksamite formaati, eksamitele registreerumise korda, näidisülesandeid; anti soovitusi eksamiteks ettevalmistumiseks.

Materjal :

Fotod :

 

- Töökoosolekud

Projekti käivitamiseks korraldati koostöös võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavate kõrgkoolide (TLÜ, TÜ, TÜ Narva kolledž), võõrkeeleõpetajate aineühenduste ning rahvusvaheliste eksamite keskuste esindajatega mullu detsembris ja jaanuari esimesel nädalal töökoosolekud Tallinnas, Tartus ja Narvas.

Töökoosolekutel tutvustati projekti eesmärki, tegevusi ning kinnitati projekti juhtgrupp ja kontaktisikud. Huvi projekti vastu oli üllatavalt suur. Töökoosolekutel osalejaid oli kokku 55, nende hulgas ka tegevõpetajaid üle kogu Eesti.

Materjal :

 

- Eksamitasu hüvitamine

Välja on töötatud „Eksamitasu tingimused ja kord“, kus on toodud :

  • selgitused sihtgrupi kohta,
  • rahvusvaheliste keeleeksamite keeleoskustasemete loetelu, mille sooritamise puhul hüvitatakse eksamitasu;
  • rahvusvaheliste keeleeksamite keskuste loetelu;
  • projekti rakendussätted ning
  • eksamitasu väljamakseks vajalike dokumentide digitaalallkirjastatud dokumendid  tuleb saata e-posti teel: info@voorkeelteliit.eu (märksõna: Rahvusvaheline keeleeksam).

Omakäeliselt allkirjastatud dokumendid saata posti teel: Ene Peterson, Torujõe 31A-15, 30323 Kohtla-Järve (märksõna: Rahvusvaheline keeleeksam).

CERTILINGUA PROGRAMM

CertiLingua on Euroopa kvaliteeditunnistus, mis tõendab õppeasutuse lõpetaja kahe võõrkeeleoskust B2keeleoskustasemel, osalemist lõimitud aine- ja keeleõppes ning Euroopa pädevuste ja kultuuridevahelise suhtlusoskuse arendamist. Sertifikaate väljastavad õpilastele programmiga liitunud õppeasutused, kes on Haridus- ja Teadusministeeriumilt saanud akrediteeringu.

Materjal :

 

ERASMUS +: uus Euroopa Komisjoni programm aastasteks 2014 - 2020

2014. aasta jaanuaris käivitas Euroopa Komisjon uue programmi  aastateks 2014 – 2020 – „Erasmus+“.

 

VÕÕRKEELEÕPETUS JA –ÕPETAJA UUES ÕPPEKAVAS sh moodulid I-IV

ESF meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ raames Euroopa Sotsiaalfondist toetatud projekt.

Materjal : 

Moodul II

KUTSE

II MOODUL 15.-16. juuni 2012

Tähtaeg: 30. august 2012

 Kodutöö:

              1. Koostada projektõppekava paaristööna.

              2. Koostada  IKT vahenditega seotud kaks õppematerjali.

Töö vormistamine:

Kodutöö peab olema  logodega varustatud ning viitega programmile:

Kodune töö on valminud EVÕL koolituse “Võõrkeeleõpetaja ja – õpetus uues õppekavas” ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames.

 

Kodutööd palume  saata  projektijuht Krista Savitschile: krista.savitsch

            Valminud kodutööd :

Lisa : veebipõhised materjalid (pdf)

Moodul IV

KUTSE

IV MOODUL

Tähtaeg: 29. detsember 2012

Kodutöö:

1. Koostage kodune töö, kus oleks nimetatud täiendavad võimalused andekate laste arendamiseks üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Korrektne töö sisaldab  vähemalt 10 ideed andekate laste arendamiseks. Valige üks idee, mida oleksite ise valmis realiseerima tööks andekate lastega: tegevuste  eesmärgid, kestus, etapid, täpsed selgitused, saavutatavad tulemused.

2. Koostage hindamismudel, mida saate oma aines edaspidi kasutada, mida peate oma  aine seisukohalt vajalikuks.

Kasutage keskkonda http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/index.php

Töö vormistamine:

Kodutöö peab olema  logodega varustatud ning viitega programmile:

Kodune töö on valminud EVÕL koolituse Võõrkeeleõpetaja ja  õpetus uues õppekavas ESF meetme Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus raames.

Valminud kodutööd :

 

Koosolek : EVÕL – Koosolek 02.03.2013 

Tunnistused : Valjastatud tunnistused 02_03

Moodul III

KUTSE

III MOODUL

Tähtaeg:  29. oktoober

Kodutöö:

1. Koostage oma klassiga/õpperühmaga/keelegrupiga väärtuste puu. Mõelge koos õpilastega

välja 5 põhiväärtust arvesse võttes Teie poolt õpetatavat ainet ja mõtestada iga väärtus ka lahti.

Töö vormistamine:

Kodutöö peab olema  logodega varustatud ning viitega programmile:

Kodune töö on valminud EVÕL koolituse Võõrkeeleõpetaja ja  õpetus uues õppekavas ESF meetme Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine alameetme Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus raames.

Kodutööd palume  saata  projektijuht Krista Savitschile: krista.savitsch

Valminud kodutööd :

 

Väärtuste puu  esitlused.