LIIKMEKS ASTUMISE KORD

ÜLDINFO

Liidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline või füüsiline isik, kes soovib arendada liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust

JURIIDILISE ISIKU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE KORD

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liikmeks astuda sooviv juriidiline isik esitab juhatuse  nimele järgmised dokumendid *:

1) vabas vormis avaldus   EVÕLi juhatuse nimele

2) liikmeankeet

3) väljavõte juhatuse või üldkoosoleku otsusest (olenevalt teie organisatsiooni põhikirjastliitumissoovi kohta;

4) põhikirja koopia ja registriandmete kehtiv väljavõte;

5) organisatsiooni liikmete nimekiri ja kontaktandmed (töökoht, e-post)

Juriidilise isiku sisseastumismaks alates 1.jaanuarist 2015  on 20 eurot ja liikmemaks  1 euro organisatsiooni iga liikme kohta.

Hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liidu juhatus otsuse  liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta  ning teeb selle teatavaks dokumendid esitanud isikule. Pärast liidu liikmeksvastuvõtmise otsuse teadasaamist    tuleb hiljemalt kahe nädala jooksul. kanda sisseastumis-ja liikmemaks  liidu arveldusarvele EE7310 102 2011 073 4010 SEB pangas

Lisa: Juriidilise  isiku liikmeankeet (pdf); liikmeankeet (doc)

 

FÜÜSILISE  ISIKU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE KORD

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liikmeks astuda sooviv füüsiline  isik esitab juhatuse  nimele järgmised dokumendid * :

1) vabas vormis avaldus   EVÕLi juhatuse nimele

2) liikmeankeet

* Digiallkirjastatud dokumendid saadetakse e-posti teel  ja  omakäelise allkirjaga  dokumendid liidu postiaadressil.

Füüsilise  isiku sisseastumismaks alates 01.jaanuarist 2015 on 3 eurot ja liikmemaks 10 eurot .

Hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liidu juhatus otsuse  liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta  ning teeb selle teatavaks dokumendid esitanud isikule. Pärast liidu liikmeksvastuvõtmise otsuse teadasaamist    tuleb hiljemalt kahe nädala jooksul. kanda sisseastumis-ja liikmemaks  liidu arveldusarvele EE7310 102 2011 073 4010 SEB pangas.

 Lisa: Füüsilise isiku liikmeankeet (pdf); liikmeankeet (doc)