Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Kaire Viil, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis toimus 15. jaanuaril neljas eesti keele õpetajate seminar. Need koolituspäevad on väga populaarsed ning seekord osales üle 30 õpetaja. Esmalt kuulati Kaire Viili loengut Euroopa keeleõppe raamdokumendi 2018. aasta sõsarväljaande peamistest uuendustest. Kuna reisimine ega ränne ei vähene, järjest rohkem on digisuhtlust, areneb viipekeele tehnoloogia, kollektiivid on mitmekultuurilised, siis peab Euroopa Liidu enim rakendatud õigusakt ajaga kaasas käima. Õppurid soovivad end proovile panna täiskasvanutele mõeldud keeletaseme eksamitel. Võrdlesime, mille poolest erineb gümnaasiumi  eesti keele kui teise keele riigieksam täiskasvanute B2-taseme eksamist. Ettekandes juhiti tähelepanu sellele, mida peaks kooliõpilastele kindlasti eksamiks ettevalmistumisel selgitama.

Loe edasi: Motivatsioonipakett keeleõpetajatele

Ingrid Prees, TalTechi Virumaa kolledži eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige

11.jaanuaril 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud erialakeelesümpoosionil kohtusid võõrkeeleõpetajad (k.a mitmed EVÕLi liikmed) erinevatest õppeasutustest, et jagada nii oma kogemusi kui ka muresid erialakeele õpetamise valdkonnas.

Oma ettekandes andis Kaire Viil ülevaate tehnikaerialade üliõpilaste lõputöödes esinevatest numbritest ja faktidest väites, et nii nagu „CV on esmane visiitkaart, kus vead hakkavad kohe silma“ nii on ka lõputöödega, seega „tuleks arvudele rohkem tähelepanu pöörata“.

Loe edasi: ERIALAKEELESÜMPOOSION 2019

Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees
Tiiu Müür, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse liige

Sügiskonverentsidest on saanud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) üks oodatumaid sündmusi. 23.-24. novembril 2018 toimus hotellis Hestia Hotel Europe EVÕLi 4. sügiskonverents „Keel ja meel – loovalt ja teisiti!“. Kui aastatel 2015-2017 toimunud konverentside eesmärk oli tõsta keeleõpetajate teadlikkust digipädevuse ja digitaaltehnoloogiat kasutavate õpetamismeetodite vallas, siis 2018.a. sügis-konverents keskendus keele õppimise ja õpetamise mittetraditsiooniliste võimaluste tutvustamisele. Konverents erines ka selle poolest, et konverentsil osalesid rahvusvaheliste eksamite keskuste (Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskus, Prantsuse Instituut, Põhja-Ameerika Ülikoolide teabekeskus, Goethe Instituut) ja omanäoliste koolide (Gaia kool, Avatud Kool, Aruküla Vaba Waldorfkool) esindajad. Konverentsi ettekannete ja teemade valdkond oli lai: loovuse arendamine ja keeleõpe draamaõppe, loovkirjutamise, mängupõhise õppe toel ning vahendusel; innovaatilised keele-materjalid ja -programmid; projektipõhine keeleõpe tunnis ja väljaspool tundi; alternatiivsed hindamise võimalused keeleõppes.

Konverentsil oli kokku 130 osalejat, neist 30 esinejat. Meeldiv oli tõdeda, et sel aastal oli esinejate hulgas ka noori keeleõpetajaid.Konverents õnnestus.

Loe edasi: Digiradu mööda inspiratsiooni ja loovuse radadele

Ingrid Prees, TalTech Virumaa kolledži eesti keele lektor, EVÕLi üksikliige

7. detsembril 2018. aastal toimus Tallinna Ülikoolis VI eesti teaduskeele konverents, millega tähistati Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja TLÜ teaduskeelekeskuse 10. tegevusaastat.
Konverents algas kell 10.00 TLÜ arendusprorektor Andres Jõesaare ja TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja Peep Nemvaltsi avasõnadega. Avaettekande tegi Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi professor Birute Klaas-Lang, kes andis ülevaate kõrghariduse keelepoliitika teoreetilistest lähtekohtadest ning eesti keele tähtsusest ja tähelepanuta jätmisest riiklikes olulistes strateegilistes dokumentides. Ühtlasi mainis ta ka seda, et ülikoolide missiooniks ja ülesandeks on „ühiskonna teenimine, sh eesti keele kui kultuurkeele kestmine ja areng“.
Riina Reinsalu ja Sirli Zupping Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudist julgustasid konverentsil osalejaid aktiivselt kasutama teaduskeelt Vikipeediasse artiklite kirjutamisega. Kuigi ülikoolides ei peeta heaks tavaks kasutada Vikipeedia artikleid teadustööde kirjutamisel, annavad nad üliõpilastele stuudiumi jooksul võimaluse arendada oma digitaalset kirjaoskust, kriitilist mõtlemist, oskuse ja kogemuse korrektselt viidata alusteksti autorile ning kasutada nii teaduskeelt kui ka erialatermineid.
Lisaks kõlasid ettekanded „Õpilaste funktsionaalsest lugemisoskusest ja õpetajate terminitarvitusest robomatemaatika tundides“ (Janika Leoste, Tallinna Ülikooli haridusteaduse instituut), käsitleti 14 aasta jooksul Tallinna Ülikoolis kaitstud ajaloo lõputöid juhendaja seisukohast lähtuvalt, kõneldi tehnikaerialade üliõpilaste lõputöödes esinevatest faktidest ja arvudest, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti tehnikateaduskeele ja terminite arendusest, suurtest arvudest, tutvustati muusikalugu e-Koolikoti näitel ning jagati üliõpilaste arvamust ühe meditsiini õpiku näitel.

Loe edasi: VI EESTI TEADUSKEELE KONVERENTS