Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL)  3. sügiskonverents „Digiajastu kooli väljakutsed ja võimalused: õppimine, õpetamine ja hindamine“ toimus 24.- 25 novembril  Kohtla-Järvel TTÜ Virumaa kolledžis. Kolledž on olnud liidu tugipunktiks alates liidu asutamisest 2009.aastal. Kui 2015. ja 2016.a. konverentsid Tartus keskendusid 21. sajandi õpetaja ja õpilase iseärasustele, siis Kohtla-Järve konverentsi teemade valdkond oli laiem. Tähelepanu keskpunktis olid nii 21. sajandi kooli, õpetaja ja õppijate iseärasused kui ka keeleõppe programmid ja projektid, digiajastu õppevahendid (nt e-koolikott, keeletunnid e-keskkonnas, vikipeedia võimalused õppetöös), aktiivõppe meetodid, hindamise ja testimise uued arengud (nt kujundavat hindamist toetavad e-ülesanded). Konverents erines varasematest konverentsidest sellepoolest, et:

  • konverentsi töökeelteks olid eesti, inglise ja vene keel;
  • konverentsil osales kolm välisesinejat: Les Kirkham Suurbritanniast ja Katarzyna Ścibor Poolast,

kes  esinesid plenaarettekannetega ning viisid läbi töötoad; Allision Pickering USAst, kes on EL Fellow 2017-2018 Narvas, juhendas töötuba ning tutvustas metoodilisi võtteid suulise osaoskuse arendamiseks;

  • konverentsil anti üle 2017.a. Euroopa keeleõppe tunnuskirjad;
  • konverents oli kahepäevane;
  • esimene konverentsipäev lõppes vastuvõtuga Kukruse mõisas, kus oli võimalik nautida Kiviõli kunstide kooli kandlemängijate nakatavat mängu ning lühiekskursiooni käigus tutvuda põneva ekspositsiooniga;
  • EVÕLi liikmeskond täienes 20 liikme võrra.

Konverentsil osalejaid oli kokku 93 üle kogu Eesti. Konverentsil esinejaid oli 30: haridus-ja teadusministeeriumi esindajad, SA Innove õppekava –ja metoodikakeskuse, testide , uuringute ja arenduskeskuse spetsialistid, võõrkeeleõpetajad, koolide haridustehnoloogid, kõrgkoolide lektorid, tunnustatud koolitajad Eestist ja väljastpoolt Eestit, kirjastuste ja võõrkeeleõpetajate aineühenduste esindajad.

Konverentsi avaettekanne „Milline on 21. sajandi kool? oli HTMi keeleosakonna juhatajalt Piret Kärtnerilt. Ettekanne oli oma tuntud headuses suurepäraseks alustuseks kahele konverentsipäevale. Esimese konverentsipäeva plenaaresineja Les Kirkham (vabakutseline konsultant, Suurbritannia) lahkas oma ettekandes hea ja halva õpetaja omadusi ning õpetaja professionaalse arengu võimalusi. Töötoas andis ta nippe, kuidas töötada erineva taseme ja motivatsiooniga õpilastega. SA Innove testide keskuse ning õppekava-ja metoodikakeskuse spetsialistide ühisettekanne keskendus võõrkeele õppekava ja e-hindamise viimaste aastate arendustele. E-hindamise peaspetsialisti Anne-Mai Saare töötoas sai tutvuda kujundavat hindamist toetavate e-ülesannetega ja anda hinnang koostatud ülesannetele. Katarzyna Ścibor (Pearson kirjastuse koolitaja Poolast) plenaarettekandes ja töötoas otsiti võluvitsa, mis ei laseks õpetajatel muutuda haridussüsteemi nõrgimaks lüliks

Mõlemal konverentsipäeval järgnesid plenaarettekannetele töötoad ja lühiettekanded, kus igaüks võis leida enda jaoks huvipakkuvaid teemasid .Konverentsipäevad olid sisukad ja rohkelt mõtteainet pakkuvad. Tagasiside oli positiive. Sellest annavad tunnistust arvukad tänusõnad nii esinejatelt, osalejatelt kui ka koostööpartneritelt nii konverentsi ajal kui ka pärast konverentsi. Mõned näited:

“Thank you for the wonderful organisation during the conference and for creating a very inspiring atmosphere. Estonian language teachers are professional, creative, and enthusiastic.“
“The conference was a real success, it was very well-organised, the presentations were inspiring and most importantly, we all had a chance to meet foreign language teachers from all over Estonia and establish contacts for our future collaboration. Thank you very much for your hospitality.”

“It was an excellent event.”

“Palju tänu sügiskonverentsi suurepärase korralduse eest. Kõik kulges ladusalt ja oli väga hariv.”

Täname Teid hästi korraldatud konverentsi eest!”

”Ilus ja huvitav üritus oli, suur tänu!

Täname EVÕL konverentsi korraldamise eest! EVÕL meeskond on teinud  suurepärast tööd ja kokku sai sisukas ja meeleolukas sündmus! Usume, et info EVÕL-i headest üritustest levib veelgi ja toob liidule au, kuulsust ning muidugi uusi liikmeid.”

Konverents õnnestus. Konverentsi edu seisneb eelkõige heas meeskonnatöös, mis tähendab toimivat koostööd konverentsi töörühma liikmete (sh kolledži keelekeskuse õppejõudude), IT peaspetsialist Mihhail Pavlovi ja multimeediaspetsialisti Küllike Kullerkupu vahel ning meie partnerite / sponsorite (Haridus-ja Teadusministeerium, TTÜ Virumaa kolledž, SA Innove, AS Allecto, AS Archimedes, kirjastus Pearson ja raamatukauplus Krisostomus) toel.

Eesti võõrkeeleõpetajate liit ei saa aga loorberitele puhkama jääda. Ees ootavad uued välja-kutsed. 1. novembril käivitus projekt „Rahvusvaheline keeleeksam“ (2017 – 2020), mille tulemusena peaks suurenema üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeele-õpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, kellel on B2, C1 või C2 tasemele vastav keeleoskustase.

Lisad

Konverentsi teesid

Avaettekanne

Piret Kärtner

Plenarettekanded

Les Kirkham

SA Innove

Ettekanded

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus

Rahvusvaheline keeleeksam

EKR täiendustest

Töötoad

Kaire Viil

Evi Saluveer