Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) korraldas 2. ja 3. juunil Pärnus juhatuse laiendatud koosoleku ja aastakoosoleku / seminari, et teha kokkuvõte 2016.a. majandusaastast, kuulata ettekandeid, osaleda töötubades ning seada uusi sihte. 3. juuni seisuga on EVÕLis 626 liiget.

Juhatuse koosolekul kuulati E. Petersoni ülevaadet 2016.a. tegevustest (Vt EVÕLi 2016.aasta tegevusaruanne), Euroopa keeleõppe raamdokumenti puudutavatest arengutest ning uue Eesti keelestrateegia 2018 – 2027 koostamise põhimõtetest ja protsessist.

Aastakoosoleku külalisesinejaks oli Katrin Saks, TÜ õpetajahariduse teadur ja TÜ Pärnu Kolledži keelekeskuse juhataja, kelle esinemine kandis pealkirja „Akadeemiline enese-regulatsioon, selle toetamise vajalikkus ja võimalikkus“. Esineja rõhutas, et eneseregu-latsiooni teema ei ole maailmas uus, kuid Eestis ei ole sellega seni süvitsi tegeletud. Ometi on akadeemilist eneseregulatsiooni oluline teadvustada ning teadlikult toetada, sest enese-regulatiivsed õpioskused on eelduseks täiskasvanu enesejuhtimisele ja elukestva õppija kujunemisele. Ettekandes selgitati olulisimaid mõisteid ning vaadeldi lähemalt, kuidas mõõta ja toetada õppija eneseregulatsioonioskust.

Evelin Müüripeal ja Leili Sägi jagasid muljeid kahepäevaselt koolituselt  Bakuu Khazari

ülikoolis. Koolitus aktiivõppemeetoditest võõrkeeletunnis osutus võimalikuks tänu Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskusele ja Aserbaidžaani Suursaatkonnale Tallinnas. Loe artiklit „Isiklik kogemus suudab käivitada ka teistes inspireeriva jõu“ rubriigis „Kus käisime“.

Elevust tekitas Irina Ševtšenko, Kauksi Põhikooli saksa, inglise ja vene keele õpetaja, töötuba „BeeBot robotid keeletunnis“. Osalejad said teada, et BeeBot on mesimumm-põrandarobot. Kõik soovijad said olla õpilase rollis ja läbi teha erinevaid keeleülesandeid.

Tiiu Müür, Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja, viibis 2016.a. suvel vabatahtliku õpetajana Birmas. Kahe kuu vältel õpetas ta kahele tudengite grupile akadeemilist lugemist ja kirjutamist. T. Müür rõhutas, et kuigi noorte inglise keele tase oli erinev, olid nad motiveeritud, kuna nad olid sihiks seadnud IELTS testi sooritamise, et siis kandideerida mõnda välisülikooli. Huvitavat ettekannet illustreerisid arvukad fotod.

Karola Velberg, OÜ Viendra Koolitus soome keele õpetaja, tutvustas portaali e-koolikott.ee, mis võimaldab kasutada digitaalset õppevara ühes keskkonnas. Portaali kaudu saavad õpetajad kasutada õppematerjale, mis asuvad erinevatel veebilehtedel; kombineerida videoid, mänge, töölehti ja muud õppevara; teha loodud õppekomplektid õpilastele ja kolleegidele kergesti kättesaadavaks.

Ene. Petersoni töötoas „Keelte paabel: kirjutame luuletuse“ tõdeti, et sõnad on mõjuvõimsad. Rühma- ja paaristööna valmisid luuletused nii eesti, inglise, saksa kui ka vene keeles.

Aastakoosolekul arutleti ka selle üle, kuidas haarata EVÕLi tegevusse kaasa noori alustavaid õpetajaid. Traditsioonilise sügiskonverentsi, mis toimub seekord Kohtla-Järvel 24. ja 25. novembril, tähelepanu keskpunktis on 21. sajandi kooli iseärasused ja arenguvõimalused, sh alustava õpetaja toetamise võimalused. Plenaaresinejad on nii Eestist kui väljastpoolt Eestit. Esinema oodatakse ettevõtlike / noorte õpetajate arengut toetavate koolide juhte. Täpsema info edastame septembris.

EVÕL soovib oma liikmetele päikeselist suve.

Uute kohtumisteni sügisel!

 

Ene Peterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

 

Lisad:

EVÕLi 2016.aasta tegevusaruanne.

Katrin Saksa ettekanne

Pilte : https://voorkeelteliit.eu/fotogalerii/2-ja-3-juunil-2017-paernus-juhatuse-aastakoosolek