Jooksvad projektid :

Projekti nimi

Sisu

Materjal

 

Rahvusvaheline keeleeksam

Projekti eesmärk on rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate  toetamine, mille tulemusena suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, kellel on B2, C1 või C2 tasemele vastav keeleoskustase.
   
Töökoosolekud

Projekti käivitamiseks korraldati koostöös võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavate kõrgkoolide (TLÜ, TÜ, TÜ Narva kolledž), võõrkeeleõpetajate aineühenduste ning rahvusvaheliste eksamite keskuste esindajatega mullu detsembris ja jaanuari esimesel nädalal töökoosolekud Tallinnas, Tartus ja Narvas.

Töökoosolekutel tutvustati projekti eesmärki, tegevusi ning kinnitati projekti juhtgrupp ja kontaktisikud. Huvi projekti vastu oli üllatavalt suur. Töökoosolekutel osalejaid oli kokku 55, nende hulgas ka tegevõpetajaid üle kogu Eesti.

 

     
Infopäevad 2018

Kolme aasta jooksul on planeeritud kokku 12 infopäeva.

Märtsis 2018 korraldati  infopäevad Tallinnas, Tartus ja Narvas. Infopäevadele registreerus kokku 155 võõrkeeleõpetajat.

Infopäevade üldosas tutvustati akrediteeritud rahvusvahelisi eksamikeskusi, eksamitasu hüvitamise tingimusi ja korda; praktilises osas tutvustati  eksamite formaati, eksamitele registreerumise korda, näidisülesandeid; anti soovitusi eksamiteks ettevalmistumiseks.

 

 

Infopäevad 2019  
     
Eksamitasu hüvitamine

Välja on töötatud „Eksamitasu tingimused ja kord“, kus on toodud :

  • selgitused sihtgrupi kohta,
  • rahvusvaheliste keeleeksamite keeleoskustasemete loetelu, mille sooritamise puhul hüvitatakse eksamitasu;
  • rahvusvaheliste keeleeksamite keskuste loetelu;
  • projekti rakendussätted ning 
  • eksamitasu väljamakseks vajalike dokumentide digitaalallkirjastatud dokumendid  tuleb saata e-posti teel: info@voorkeelteliit.eu (märksõna: Rahvusvaheline keeleeksam).

Omakäeliselt allkirjastatud dokumendid saata posti teel: Ene Peterson, Torujõe 31A-15, 30323 Kohtla-Järve (märksõna: Rahvusvaheline keeleeksam).

     

CertiLingua programm


CertiLingua on Euroopa kvaliteeditunnistus, mis tõendab õppeasutuse lõpetaja kahe võõrkeeleoskust B2keeleoskustasemel, osalemist lõimitud aine- ja keeleõppes ning Euroopa pädevuste ja kultuuridevahelise suhtlusoskuse arendamist. Sertifikaate väljastavad õpilastele programmiga liitunud õppeasutused, kes on Haridus- ja Teadusministeeriumilt saanud akrediteeringu.

 

ERASMUS +: uus Euroopa Komisjoni programm aastateks 2014-2020


2014. aasta jaanuaris käivitas Euroopa Komisjon uue programmi  aastateks 2014 – 2020 – „Erasmus+“. 

 
 


Lõppenud projektid :

Projekti nimi

Sisu

Materjal

VÕÕRKEELEÕPETUS JA –ÕPETAJA UUES ÕPPEKAVAS

ESF meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ raames Euroopa Sotsiaalfondist toetatud projekt
   
 

Moodul I

   
 

Moodul II

   
 

Moodul III

   
 

Moodul IV