EESTI VÕÕRKEELEÕPETAJATE LIIDU

5. aastapäeva konverents

 

Üheskoos oleme tugevamad,

üheskoos on rohkem võimalusi!

 

AEG15. november 2014

KOHT:Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14)

Kohad on täis!

Võõrkeeleõpetajate liidu viieaastane tegevus on vilja kandnuderinevate võõrkeelte õpetajate koostöö on saanud reaalsuseks ja toimib.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit kutsub oma liikmeid, võõrkeeleõpetajaid, koostööpartnerid, toetajaid  ja mõttekaaslasi 5. aastapäeva konverentsile Tallinna Õpetajate Majas. 

Avaettekannetega võõrkeeleõpetajatele olulistel teemadel esinevad Piret Kärtner (HTMi keeleoskonna juhataja) ja Tõnu Tender (HTMi keeleosakonna nõunik). Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees Ene Peterson teeb tagasivaate liidu viieaastasele tegevusele sõnas ja pildis.

Plenaarettekannetega „Võrgustikud ühe katuse all“ esinevad liikmesorganisatsioonide esindajad.

Pärast lõunat on kõigil võimalus osaleda töötubades. Töötoad toimuvad kolmes teemavaldkonnas:

Ø  Tunnivälised tegevused õppekava toetajana (projektõpe, õuesõpe, koostöö võimalused tunniväliste tegevuste läbiviimisel).

Ø  Aktiivõppemeetodid (sugestiivõpe, rühmatöö dünaamika, aktiivõppe meetodite rakendamine õppeainete lõimimisel).

Ø  Digipööre keeleõppes (võõrkeelte õpetamise võimalused veebipõhiste materjalide toel).

Konverents lõpeb piduliku vastuvõtuga, kus tunnustatakse tublimaid liidu liikmeid, aktiivseid liidu üritustel osalejaid, koolitajaid ja koostööpartnereid.

Muusikaline tervitus …. ja siis on aeg maitsta juubelitorti!

 

OSALEMISTASU:

Registreerumisel kuni 25. oktoobrini – KOHAD ON TÄIS!

Liikmed – 5 eurot  

Mitte-liikmed – 10 eurot

Registreerumisel 26. oktoobrist kuni 10.novembrini:

Liikmed – 10 eurot  

Mitte-liikmed – 20 eurot

 

Osalemistasu makstakse arve alusel, mis väljastatakse pärast koolitusele registreerumist

Konverentsi   läbiviimist toetab Haridus-ja Teadusministeerium.

Kava

Teesid