CertiLingua on Euroopa kvaliteeditunnistus, mis tõendab õppeasutuse lõpetaja kahe võõrkeele oskust B2-keeletasemel, Euroopa pädevusi ja kultuuridevahelisi (rahvusvahelisi) kogemusi. Sertifikaati väljastavad programmiga liitunud riikide piirkondade õppeasutused, mis on esitanud oma haridusministeeriumile taotluse ning saanud akrediteeringu.

Akrediteeritud üldharidus- ja kutsekoolides:

 • õpetatakse gümnaasiumi astmes vähemalt kahte nüüdisvõõrkeelt;
 • kahel viimasel aastal õpetatakse vähemalt ühte õppeainet vähemalt 70 tunni ulatuses võõrkeeles;
 • sertifikaati taotlevad õpilased osalevad vahetult rahvusvahelistes projektides (nt suhtlemine sõpruskoolidega, praktika);
 • koostatakse uurimistöö, mille kirjutamine arendab võõrkeeleoskust.

CertiLingua algatajaks on Saksa liidumaad Põhja-Rein-Vestfaal ja Alam-Saksimaa. Programmi sertifikaatide väljastamine algas aastal 2008.

Eesti ühines CertiLingua võrgustiku programmiga 28. augustil 2014. aastal, kui haridus- ja teadusminister allkirjastas CertiLingua memorandumi, millega tunnustas programmi põhimõtteid. Haridus- ja teadusministeeriumi juurde on 2015. aasta algul moodustatud akrediteerimiskomisjon. Programmi katsetamiseks on akrediteeritud Tartu Annelinna gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium ning Viljandi gümnaasium.

Kui programm osutub edukaks, siis võivad 2018. aastast alates programmiga ühineda ka teised asjast huvitatud koolid.

Akrediteerimise tingimused:

 • Kool tagab keelehariduse kvaliteedi ning vastutab kvaliteedi hindamise meetodite ja mõõdikute eest.
 • Kool vastutab, et CertiLingua tunnistust taotlev õpilane on läbinud keskkooli õppekava ning on tõendanud kahe võõrkeele oskust vähemalt B2-keeletasemel.
 • Kooli õppekavas sisaldub lõimitud aine- ja keeleõpe, st et osa vabalt valitud õppeaineid õpetatakse võõrkeeles. Lõimitud aine- ja keeleõppe kursuste maht gümnaasiumiastmes peab olema 94 tundi kahe aasta jooksul või alates 9. klassist 187 tundi nelja aasta jooksul.
 • Kool pakub õpilasele võimalusi osalemiseks rahvusvahelises projektis, nt suhtlemine sõpruskoolidega, praktika, õpilase või perekonna algatused.
 • Kool nõuab CertiLingua tunnistust taotlevalt õpilaselt vahetut osalemist rahvusvahelises projektis, mille kokkuvõte ning võõrkeelte kasutamine projektis peab olema dokumenteeritud.
 • Kool kinnitab akrediteerimistaotluses, et kooli juhtkonnale, õpetajatele, lapsevanematele on tutvustatud programmi eesmärke ning nad nõustuvad nendega.
 • Kool kinnitab valmisolekut osaleda CertiLingua võrgustikes ja panustab programmi arendamisse – analüüsib tehtud tööd ja esitab vajadusel ettepanekuid süsteemi parandamiseks.
 • Kool tagab Euroopa pädevuste saavutamise ja kirjeldused.
 • Kool kirjeldab akrediteerimistaotluse esitamisel, kuidas kasutatakse Europassi.
 • CertiLingua kool pakub õpilastele võimalust kasutada soovi korral Euroopa keelemappi.
 • Akrediteerimiskomisjon võib vajadusel koolilt küsida muid teemaga seonduvaid dokumente ja teavet. Esimesel korral antakse koolile akrediteering kolmeks aastaks ning järgmisel korral viieks aastaks.

Aastakonverentsid

2017

Tallinn

2016

Linz

2015

Düsseldorf

2014

Milano

2013

Lille

2012

Helsinki

2011

Berlin

2010

Eupen

2009

Eltville

2008

Bad Hofgastein

2007

Düsseldorf

 

VIITED

CertiLingua programm   http://www.certilingua.net/

CertiLingua programmi liikmesriigid ja koolid http://www.certilingua.net/?page_id=236

CertiLingua memorandum https://www.hm.ee/sites/default/files/cl_memorandum_allkirjastatud.pdf

HTMi käskkiri akrediteerimiskomisjoni, tingimuste ja taotlusvormi kohta https://www.hm.ee/sites/default/files/cl_kk_55_09022015.pdf

LISALUGEMIST

Võõrkeelte õpe Eestis: CertiLingua programm https://www.hm.ee/et/tegevused/keeled/voorkeelte-ope-eestis

CertiLingua sertifikaat – Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium https://kjpg.tartu.ee/est/dokumendid/protsessijuhendid/Certilingua/?

CertiLingua sertifikaat- Viljandi Gümnaasium http://www.viljandigymnaasium.edu.ee/kodu/index.php/775-certilingua-sertifikaat

Kolm Eesti kooli saavad õiguse anda õpilastele CertiLingua tunnistus. 2015. Õpetajate Leht, 25. juuni http://opleht.ee/2015/06/kolm-eesti-kooli-saavad-oiguse-anda-opilastele-certilingua-tunnistus/

Pärismaa, S. 2016. CertiLingua sertifikaat annab võõrsil konkurentsieelise. Õpetajate Leht, 15. jaanuar. http://opleht.ee/2016/01/certilingua-sertifikaat-annab-voorsil-konkurentsieelise/

Tender, T. 2015. CertiLingua programm: 2x B2+LAK …Õpetajate Leht, 12. juuni. http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=opetajateleht20150612.2.9.4

Tender, T. 2015. Miks ühines Eesti CertiLingua programmiga? 6. juuni. Ettekanne eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu aastakoosolekul. https://www.voorkeelteliit.eu/?start=16