Tutvu konverentsi programmiga!

NB! Registreerimine on lõppenud, kohad on täis!

 

           Laupäeval, 4. detsembril 2010  toimub Tallinna Ülikooli  Tallinna saalis (Uus-Sadama 5) konverents

Võõrkeeleõpetaja jaõpetus muutuste tuules

 

Me elame muutuste ajastul. Muutused ühiskonnas on kaasa toonud  muutusi nii hariduskorralduses kui ka võõrkeeleõpetuses: uuendatud riiklike õppe-ja ainekavade rakendamine alates 2010. aastast,  Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemte kasutuselevõtt, Euroopa keelemapi Eesti versiooni väljatöötamine ja rakendamine, keeleõppe erinevate vormide ja metoodika rakendamine (keelekümblus, lõimitud aine- ja keeleõpe), innovatiivsete õppematerjalide, uute tehnoloogiate   ja metoodiliste võtete kasutamine keeletundides. Õpetajatena peaksime end kursis hoidma muutustega, omandama uusi teadmisi ja praktilisi kogemusi, aga samas ka oma  kogemusi jagama.

KONVERENTSI  EESMÄRK ON:

 • keeleõpetajate võrgustike ja võõrkeeleõpetajate vaheliste koostöövõimaluste tutvustamine;
 • muudatusi toetava positiivse kogemuse jagamine;
 • lühiülevaate andmine  võõrkeelte õppe hetkeseisust ja tulevikust, keelekümblus-programmi, LAK-õppe, Eesti keelemapi ja uuendatud õppekava  rakendamisest;
 • uute võimaluste ja lahenduste otsimine  keeleõpetuse ja -õppe probleemsetele küsimustele.

KONVERENTSI  TEEMAD:

 • õpetajate võrgustike roll haridusmaastikul ja õpetaja arengus;
 • võõrkeeleõpetaja rollid  ja toimetulek muutuste tuules;
 • väikeste keelte õpetamine Eestis;
 • kaasaegsed suunad/õppetegevused keeleõpetuses;
 • keeleõppe motiveerivad aspektid: innovatiivsed õppemeetodid  ja -vahendid;
 • ainetevahelise ja ainesisese lõimingu võimalused;
 • Euroopa keelemapi  rakendamise  kogemus: rõõmud ja mured.

Konverentsi töökeel on eesti keel. Plenaaresinejaks on Leedu Võõrkeeleõpetajate Assotsiatsiooni president Egle Sleinotiene (ettekanne on inglise keeles). Oma  ala spetsialistid selgitavad võõrkeeleõpetuses toimunud muudatuste tagamaid ning teevad kokkuvõtte võõrkeelte õppe hetkeseisust ja tulevikust. oma. Konverentsi ettekannete sessioonidel jagavad tegevõpetajad oma kogemusi.

Konverentsi läbiviimist toetab  Haridus – ja Teadusministeerium. Konverentsi korraldamisele ja läbiviimisele on kaasa aidanud Tallinna Ülikool. 

ETTEKANDE REGISTREERIMINE

 Ettekande registreerimiseks  palume täita vormikohane registreerimistaotlus.NB! Registreerimine on lõppenud

Registreerimistaotluse palume saata e-posti aadressile ene@peterson.ee  hiljemalt 15. oktoobriks 2010.

Konverentsi ettekanded valitakse välja 25. oktoobriks 2010 ja sellekohane teade saadetakse kõigile taotluse esitajatele.

Teeside esitamise tähtaeg on 10. november 2010.

Konverentsil esinejad ei pea tasuma osalemistasu.    

OSALEJATE REGISTREERIMINE

Konverentsi osalejate registreerimine toimub  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koduleheküljel: Registreerimisvorm

Registreerimise tähtaeg: 20. november 2010

OSAVÕTUMAKS

Konverentsi osalustasu  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liikmetele on  50  krooni  ja mitte-liikmetele 100 krooni.  Osalustasu  sisaldab kohvipausi, lõunat ja konverentsi materjale.

Makse saaja: Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

Arvelduskonto nr: 10220110734010 SEB

Selgitus:  konverentsja osaleja  nimi.

Osalustasu  laekumise  tähtaeg: 25. november 2010.

Olete registreeritud, kui makse on laekunud. Pärast  edukat registreerumist ja osavõtumaksu laekumist  saadetakse teie e-posti aadressile konverentsi päevakava.

Arve saamiseks palume pöörduda Ene Petersoni poole (ene@peterson.ee)

Konverentsi korraldustoimkond:

Ene Peterson ene@peterson.ee    mob 53 47 38 36   

Evelin Müüripeal  evelin.myyripeal@lingatore.ee   mob  56 60 44 96

Elle Sõrmus  elle@tlu.ee   mob 56 46 31 28