15. novembril toimus Tallinna Õpetajate Majas päevakohaselt pidulikus õhkkonnas EVÕLi 5.aastapäeva konverents. Viie aasta jooksul oleme jõudnud erinevate võõrkeelte õpetajate tegelikult toimiva koostööni. Peatselt on katusorganisatsiooniga ühinemas Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts.

Juubelihõngune päev algas sajakonnale osalejale Kroonisaalis. Avaettekanded olid HTMi keeleosakonna juhatajalt Piret Kärtnerilt, HTMi keeleosakonna nõunikult Tõnu Tenderilt ja EVÕLi juhatuse esimehelt Ene Petersonilt. Neid kõiki võib iseloomustada järgmiselt: 21.sajand pakub võõrkeele õpetajale rohkelt väljakutseid ja võimalusi. Vaid üheskoos ja targalt tegutsedes on võimalik püstitatud eesmärke saavutada. Ene Petersoni eestvõttel kanduti viie aasta tagustele radadele ning käidi meenutustes läbi kogu senine ühine tee, unustamata seejuures vaatamast ka ettepoole ehk siis aastatesse 2015 ja 2016.

Plenaarettekannete blokis „Võrgustikud ühe katuse all“ tutvustasid oma aineliitude tegemisi saksa keele, soome keele, eesti keele kui teise keele ja vene keele õpetajad. Juhatuse esimehed kõnelesid nii õpetajate igapäevatööd puudutavatest küsimustestuuenenud olukorrast riigieksamite korralduses, põhikooli lõpueksamist, tunnijaotusplaanist kui ka õnnestunud ettevõtmistest liikmeskonnaga, EVÕLi liikmeks olemisest ja muidugi tulevikuplaanidest.

Kuni lõunani pakkus õpetajatele uudiskirjandust kirjastus Allecto. Pärast lõunasööki jätkus konverents töötubadega. Üheksa töötuba viidi läbi kolmekaupa, nii et osalejaile avanes võimalus valida, kas süvendada oma digiteadmisi, saada teavet aktiivõppemeetoditest ja neid läbi mängida või kuulata, milliseid keeleõpet toetavaid tunniväliseid tegevusi viiakse läbi teistes koolides. Töötoad kulgesid hoogsalt ning võeti õpetajate poolt hästi vastu.

Järgnes päeva pidulikem osatänukirjade kätteandmine. Kõik, kes on läbi viie aasta hea seisnud EVÕLi loomise, laiendamise ja arengu eest, said juhatuse esimehe Ene Petersoni käepigistuse osaliseks. Haridusja Teadusministeeriumi tänukirja sai Ene Peterson EVÕLi käivitamise, juhtimise ning tiheda koostöö eest. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tänukirja said aastate tegijad, koostööpartnerid, toetajad, koolitajad ja aktiivsemad liikmed.

Kauneid hetki ilmestasid oma esinemisega noored muusikud Tallinna Prantsuse Lütseumist. Järgnes pidulik vastuvõtt Hansasaalis.

Konverentsi läbiviimist toetas HTM.

Leili Sägi
EVÕLi juhatuse liige
 
AVAETTEKANDED
 
 
PLENAARETTEKANDED
 
 
TÖÖTOAD