Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab koolituspäeva 

Video ja televisioon lõimitud

 keele-ja aineõppe toetajana

 

Aeg: 4. jaanuar 2012

Koht: TTÜ Virumaa Kolledž (Kohtla-JärveJärveküla tee 75)

Sihtgrupp: põhi-ja gümnaasiumi erinevate ainevaldkondade õpetajad (keel ja kirjandus, võõrkeeled, sotsiaalained, loodusained, kunstiained, tehnoloogia, karjääriõpetusmajandus-ja ettevõtlusõpetus).

Koolitajad:Ene Peterson ja Diana Joassoone, raamatu „Video ja televisioon lõimitud  keele-ja aineõppe toetajana” autorid

Koolituse sisu:

Uute riiklike õppekavade rakendamisel aastatel 2010-2013 vajab õpetaja uusi õppematerjale lõimitud aineja keeleõppe eesmärkide realiseerimiseks. Video ja televisioon võimaldavad tuua reaalse maailma õppeprotsessi. Televisioon veebikeskkonnas on aga keeleja ainetunni läbiviimisel lisaväärtuseks

Koolituspäeva esimeses osas antakse ülevaade autentsetest videomaterjalidest ja  telesaadetest (sh veebikeskkonnas), tutvustatakse metoodilisi  põhivõtteid videote ja telesaadete vaatamiseks. Lõiming läbivate teemadega pakub suurepärase võimaluse video ja televisiooni vahendusel muuta keeleja aineõpetus tegelikue elu vajadustest lähtuvaks, st tutvustada olukordi, millega inimene ühiskonnas toimides kokku puutub ja millega hakkamasaamiseks tuleks õpilasi ette valmistada.

Töötubades  õpitakse läbi praktiliste tegevuste kasutama erinevaid metoodilisi võtteid tunni erinevates etappides (vaatamiseelne,-aegne ja –järgne etapp).   videote ja telesaadete vaatamiseks. Töötubades tutvustavad  telesaated ja videod valitakse koolitusele registreerunud osalejate soovidest lähtuvalt.

VAATA päevakava

Registreerimine

Registreerimiseks täitke registreerimisvorm  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koduleheküljel www.voorkeelteliit.eu   

Registreerimise tähtaeg: 16. detsember  2011                                      

Osalemistasu

EVÕL liikmetele on osalemine tasuta, mitte-liikmetele   3 eurot.

Osalemistasu*  palume üle kanda EVÕLi arvelduskontole. Arve saamiseks palume pöörduda Ene Petersoni poole: ene@peterson.ee

 

 Makse saaja: Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

              Arvelduskonto nr: 10220110734010 SEB 

              Selgitusse kirjutage:seminarja osaleja nimi

  Osalemistasu  laekumise  tähtaeg: 22. detsember 2011.

 

Koolituspäeva läbiviimist toetab  Haridus – ja Teadusministeerium.

Info:

Ene Peterson ene@peterson.ee

                       mob 53 47 38 36