ESF projekt „ Rahvusvaheline keeleeksam“

nr 2014-2020.1.05.17-0228

Valdkond: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul (1.5.5)

Üldinfo

Projekti number: 2014-2020.1.05.17-0228

Projekti nimi: Rahvusvaheline keeleeksam

Projekti sihtrühm: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ning töötavad võõrkeeleõpetajad.

Projekti eesmärk on rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate  toetamine, mille tulemusena suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, kellel on B2, C1 või C2 tasemele vastav keeleoskustase.

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2017-30.09.2020

Projekti kogumaksumus: 60 386 eurot

Projekti vajalikkus

Projekt loob võimaluse nii võõrkeeleõpetajaks õppivatel üliõpilastel kui tegevõpetajatel sooritada rahvusvaheline keeleeksam, mille kulud hüvitatakse. Projekti eesmärgi saavutamiseks on oluline roll teavitustööl rahvusvaheliste keeleeksamite (inglise, saksa, prantsuse ja vene keel) sooritamise võimalustest ning kulude hüvitamisest. Loodetavasti muudab teavitustöö (reklaam erinevate meediakanalite vahendusel, info edastamine kõrgkoolidesse, koolidesse, haridus-ja kultuuriosakodadesse, EVÕLi andmebaasis olevate keeleõpetajate isiklikele meilidele, infopäevade organiseerimine) seniseid hoiakuid ning motiveerib projekti sihtgruppi sooritama rahvusvahelisi keeleeksameid. Tihedam koostöö rahvusvaheliste eksamite keskuste, koolide ja kõrgkoolide vahel võimaldab alustada võõrkeeleõpetajate endi keeleoskustaseme kaardistamisega.

Projekti tulemusena:

 1) on loodud võõrkeeleeksami sooritanud õpetajate andmebaas, mida saab kasutada mitme võõrkeele õpetajate professionaalsuse tõstmiseks /arendamiseks mõeldud täiendõppe korraldamiseks;

2) paraneb võõrkeelte õpetamise kvaliteet (keeleeksami sooritanud õpetajad on pädevamad hindamaks oma õpilaste keeletaset Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemetest lähtuvalt ja valmistama õppijaid ette nende taseme tõstmiseks);

3) õpetajatele luuakse paremad eeldused kvalifitseeruda rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksamite testijaks, mis omakorda soosib rahvusvahelistumist;

4) võõrkeeleõpetajaid ettevalmistavad kõrgkoolid, võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased, koolide juhtkond ning võõrkeeleõpetajad on informeeritud võimalusest sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksam;

5) on tihenenud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koostöö koolide, võõrkeeleõpetaid ettevalmistavate ülikoolide ja rahvusvaheliste eksamite keskustega, mis lihtsustab peale projekti lõppu jätkata alustatuga või leida uusi võimalusi võõrkeeleõpetajate keeletaseme tõstmiseks/ /parandamiseks / toetamiseks oritanud rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami ning omandanud vastava sertifikaadi.

Tulemuse saavutamise näitajad:

1) Suureneb üldhariduse riiklikus õppekavas loetletud keelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse keel) rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 100ni, et tõsta keeleõpetajate kvalifikatsiooni Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastavalt.

2) Rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritamine tagab, et võõrkeeleõpetajatel on õpetamiseks piisav keeleoskustase (vähemalt üks tase kõrgemal sellest, mis tasemele nad õpilasi koolis tulevikud viivad).

3) Rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaat loob eeldused Eesti keeleõpetajate kvalifitseerumiseks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksamite hindajateks.

Projekti kasusaajate asukoht: üle-eestiline

Projekti kasusaajate täpsustus: Võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ja tegevõpetajad saavad rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi, mis on kinnitus nende professionaalsuse kohta.

Võõrkeeleõpetaid ettevalmistavad ülikoolid ei pea korraldama eksamit lõpetajate keeletaseme väljaselgitamiseks, kui toimib rahvusvahelise tunnustatud keeleeksami tasu tagasimakse süsteem.