Eesti võõrkeeleõpetajate jaoks olulisest sündmusest – Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu loomisest 5.detsembril 2009 saab peatselt poolteist aastat, sestap kogunesid EVÕLi juhatus ning liikmetest aineliitude esindajad 30.aprillil aastakoosolekule Tartusse.

Päevakavasse kuulusid 2010.majandusaasta aruanne, seni kordasaadetu ja edasise tegevuskava vaagimine ning jooksvate küsimuste lahendamine. Juhatuse esimees Ene Peterson rõhutas, et EVÕLi tegevuskava lähtub püstitatud eesmärkidest. Väga oluliseks peetakse tagasiside saamist üritustele ja tegevustele ning selleks on koostatud tagasisidelehed. Küsitluste tulemusi analüüsitakse ja nendega arvestatakse liidu edaspidises tegevuses.

Kuna 2009.aastal ei õnnestunud ühendada kõiki võõrkeeleõpetajate organisatsioone ühe katuse alla, jätkab liit selle nimel tegutsemist. Käesoleval ajal on kolme aineliidu – Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu, Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi, Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi ning mõnede üksikliikmetega kokku üle kolme ja poolesaja liikme. Ent jää on hakanud liikuma – juba on EVÕLiga ühinemiseks soovi avaldanud Vene Keele Õpetajate Selts.

Lühikese ajaga on loodud hästi toimiv EVÕLi koduleht (www.voorkeelteliit.eu), mis aitab tutvustada tegevust väljaspoole, ent esmajoones teavitada liidu liikmeid. Arenguvajaduseks on rohkema arvu erinevate keelte õpetajate kaasamine liidu tegevusse ning neile rikkalikemate võimaluste loomine  mitmesugustes üleeuroopalistes koostööprogrammides osalemiseks. Samas esindab EVÕL laiaulatuslikult oma liikmeskonna  huve ning vahendab keeleõpetajate seisukohti HTMis ja REKKi erinevates komisjonides nii liidu esindajate kui ka oma algorganisatsioonide kaudu. Sooviks on aga jõuda iga liikmeni, mistõttu viiakse sageli läbi piirkondlikke infopäevi. Nii on käesoleval aastal juba toimunud infopäev Tartus, ees ootavad aga Rakvere ja Kohtla-Järve infopäevad.  Erilist tähelepanu pöörataksegi parima kogemuse tutvustamisele nii Eestis kui ka väljaspool seda.

 Võib juba kindlalt väita, et oluliselt on suudetud edendada koostööd nii vabariigi võõrkeeleõpetajate vahel kui ka lähinaabritest võõrkeeleõpetajatega Leedus ja Soomes. Erinevaid seminare on toimunud koostöös REKKiga, ent ka ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames. Taoline tegevus jätkub käesolevalgi aastal. Novembris on kavas Pärnus korraldada koolitus „Praktikult praktikule – millest räägib uus õppekava?“ Just võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu järjepideva ja süsteemse toetamise raames on toimunud mitu koolitust Euroopa keeleõppe raamdokumendi ja Euroopa keelemapi edukamaks rakendamiseks õppetöösse. Sellest omakorda kasvas välja koolitajaid ettevalmistav koolitus, mis on kaasaja kontekstis väga vajalik ning kestab 2011.aasta  detsembrini.

Viimase poole aasta jooksul on korraldatud kaks võõrkeeleõpetajate konverentsi. Neist esimene – rahvusvaheline – pakkus meie vabariigi võõrkeeleõpetuse hetkeolukorra analüüsi kõrval ka Leedu kogemust. Teine konverents oli mõeldud tutvustama õpetajatele Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse (ECML) erinevaid programme.

Käesoleval ajal käivad EVÕLis läbirääkimised  rahvusvahelise keeleõpetajate assotsiatsiooni (FIPLV) liikmeks astumise küsimuses. EVÕLi tegevusi tutvustatakse pidevalt meedias (Koolielu, Õpetajate Leht), võrgustikutöö uudiskirjas, koduleheküljel, konverentsidel, seminaridel. Huvi Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tegevuse vastu on olnud suur ning tuleb teha kõik, et see huvi ei kaoks. Kuigi iga algus on raske ja paljud asjad tunduvad võimatuna, süveneb aina enam teadmine, et üheskoos on Eesti võõrkeeleõpetajad tõepoolest tugevamad ning võimalusigi on hoopis enam.

 

Leili Sägi

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit