Siret Piirsalu (EVÕL üksikliige, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskuse juhataja)

26.mail 2018 toimus Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) aastakoosolek Tallinnas Lavendel Spa Hotellis. Koosolekul osalesid juhatuse liikmed, üksikliikmed ja liikmesorganisatsioonide esindajad. Päevakorras oli majandusaasta aruande kinnitamine, EVÕL tegevused 2018. aastal ja ka külalisesinejate teemad õpetajatele huvipakkuvatel teemadel.

Päeva alustas Ene Peterson väikese tagasivaatega möödunud aastale, selja taga on järjekordne tegus aasta – sinna mahtusid näiteks uue juhatuse koosoleku läbiviimine Tallinna Ülikoolis, 2017.a. tegevuskava kinnitamine (04.01). Palju tähelepanu pöörati piirkondlike seminaride korraldamisele, toimusid järgmised seminarid: „Venekeelse kooli lõpetaja toimetulek ülikoolis ja tööelus“ (Kohtla-Järvel 30.03) ja „Tõhusad ja mängulised keeleõppe meetodid“ (Kohtla-Järvel 24.08); „Aktiivõppemeetodid keeletunnis“ (Tartus 07.04). Aasta jooksul keskenduti ka CertiLingua (CL) programmi tegevustele, näiteks toimus Eesti esindajate osalemine juhtkomitee kohtumisel Düsseldorfis (27.01), CL koolide akrediteerimiskomisjoni koosolek Tartus (22.02); CertiLingua 2017.a. konverents Tallinnas (21.–22.09). Täpsem info CertiLingua programmi kohta asub https://www.voorkeelteliit.eu/258-certilingua-programm. Liidu juhatuse laiendatud koosoleku ja korraline aastakoosolek viidi läbi Pärnus (02.–03.06). EVÕLi esindajad osalesid ettekannetega BETA-IATEFL rahvusvahelisel konverentsil „Learning and teaching languages: Creating bridges to the futuure“Varnas, Bulgaarias (22.– 25.06). EVÕLi esindajad käisid ka haridusühenduste seminaril Roostal (08.–09.08). Võõrkeeleõpetajate Liidu sügiskonverents „Digiajastu kooli väljakutsed ja võimalused: õppimine, õpetamine ja hindamine“  toimus Kohtla-Järvel (24.–25.11). Toimusid võõrkeelte strateegia juhtrühma seminarid 01.–02. 06 (Tartus), 15.–16.12 (Rakveres). Aasta jooksul on toimus ka Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse trükise toimetamine ja info vahendamine keskusest. Vt Rubriik Euroopa Nüüdiskeelte Keskus EVÕLi kodulehel. Väga tubli saavutus on olnud ESF projekti „ Rahvusvaheline keeleeksam“ ettevalmistavate tegevuste läbiviimine ja projekti käivitamise koosolek toimus Tallinna Ülikoolis 07.12 2018.

Täpsem info https://www.voorkeelteliit.eu/programmidprojektid  

Pidevalt on aasta jooksul tegeletud ka EVÕLi kodulehe uuendamisega (uus disain, uute rubriikide loomine), vt www.voorkeelteliit.eu2. Näiteks on sinna lisandunud uued rubriigid: „Meie partnerid (FIPLV, ECML)“, „NBR Newsletters“, uudised eelseisvate/toimunud seminaride, konverentside jm ürituste kohta ning info toimunud konverentside ettekannete kohta.

 

Foto. EVÕL juhatuse esimees Ene Peterson annab ülevaate eelmise aasta tegevustest (Autor S. Piirsalu)

Peeti meeles meie liikmeid, kes on aasta jooksul paistnud silma oma erialaste tegevustega nii liidus kui ka väljaspool liidu tegevusi: Leili Sägi, Ilona Säälik, Evelin Müüripeal, Tiiu Müür, Kati Bakradze, Karola Velberg.

Seejärel jõudis kätte aeg kuulata meie külalisesinejaid. Üks esineja oli Kaia Tammekand, kes alustas oma ettekannet „Eesti võõrkeeleõpetajate ühisteadvus ja kollektiivne tarkus“ natukene laiema käsitlusega ja oskas kuulajaid panna kaasa mõtlema ja ärgitas arutlema teemadel „Õpetaja roll klassiruumis, asutuses, ühiskonnas, maailmas“, „Muutused ja nende eest põgenemine või nendega tegelemine“, „Õpetaja ja õpilase koostöö ja mida uut on õpilasel võimalik õpetajale õpetada“. Tema ettekandest jäid meelde märksõnad – koostöö ja uuteks tegevusteks inspiratsiooni saamine – inspiratsioon tuleb eelkõige koostöistest tegevustest.  Töötubades mõtestasime lahti, milline on õpetaja roll täna ja milline on õpetaja roll tulevikus. Kaia Tammekänd tutvustas ka TEBO õpiveebi, mille põhimõtted on järgmised: kogu, loo ja jaga.

Vt  õpiveebi kogumik https://tebo.me/item/lprwp (Link vabalt kõigile ligipääsetav)

Kogumikust leiate aastakoosoleku presentatsiooni, Tebo õpiveebi tutvustava presentatsiooni ja videotutvustuse.

Järgmisena kuulasime Pille Põikliku ettekannet teemal „Võõrkeelte õpe Eestis: 2018 ja mis võiks saada edasi“. Pille Põiklik tegi kokkuvõtte kevadel 2018 HTM-i korraldatud keele ümarlaudadest ja millised mõtted jäid nendes kõlama. Ümarlaudades osalenud tegevõpetajad ja erinevate organisatsioonide esindajad tõid välja järgmised teemad: esimese kohustusliku võõrkeele õpetamine Eestis peaks algama sarnaselt teiste riikidega juba 1. või 2. klassis, samuti mitmekesisem keeleõpe ja ka õpetajate võõrkeelte õppimise toetamine. Väga aktuaalsed on ka tema välja toodud järgmised teemad: uuendatud võtmepädevuste kirjeldused, piirideülesed koostöövõimalused ja keeleoskus kui selle üks alustala. Valminud on Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaanne inglise ja prantsuse keeles, Eestis on alustatud selle tõlkimisega eesti keelde. Jääb kehtima ka raamdokumendi eelmine versioon, sõsarväljaanne käsitleb lisaks väga olulisi uusi teemasid, nt koostööd puudutavad kirjeldused, netisuhtluse kirjeldused, kirjandusteose lugemise kirjeldused, mitmekeelsust puudutav kirjeldus, täpsemad +-tasemete kirjeldused, maha on tõmmatud emakeeles kõneleja viited, selle asemel mainitakse väga head kõnelejat jne. Üks ümarlaudades tõstatatud teema on ka võõrkeelte õpetajate koolitus – kuidas tagada vajalik võõrkeelte õpetajate olemasolu tulevikus? Pille Põiklik tuletas ka seda meelde, et on võimalik oma arvamust avaldada European Centre for Modern Languages, ECML uute arengusuundade väljatöötamisel.

Ettepanekuid saab teha inglise või prantsuse keeles:

https://prioritiesinlanguageeducationprofessionals.questionpro.com/

Tegusa päeva lõpus kuulasime Leena Mölsi, Larissa Panova ja Tiiu Müüri muljeid ja nägime huvitavaid fotosid võrgustike juhtide arenguprogrammi õppereisist Hollandisse.

Mis võiks olla liidu tegevuse prioriteedid: uute seltsingute ja liikmete kaasamine liidu tegevustesse, jätkata projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ tegevustega, erialakeelte seltsingute tegevuste toetamine, Certilingua programmi tegevuste toetamine, Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarversiooni tõlkimise toetamine, sügiskonverentsi korraldamine.

Meenutasime koos, et aastal 2019. täitub EVÕL 10. tegevusaasta ja see sündmus võiks olla tagasivaade liidu tegevusaastatele.

31.05.2018

LISAD

EVÕL tegevusaruanne 2017

Õppereis Hollandisse

NBR Newsletter No 3 (October 2017)