8.-9.augustil 2017 toimus Roostal, Noarootsis, haridusühenduste järjekorras teine suveseminar „Kohaolek ja mõju“. Suveseminari eesmärgiks oli keskendumine kohaolekule ja ühenduste mõju hindamisele; lisaks jagati toredaid kogemuslugusid uueneva õpikäsitluse rakendamisest. Paralleelseminar toimus ka E-õppevara ekspertidele. Ürituse korraldas SA Innove koostöös ESF-iga.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatusest osalesid suveseminaril Ene Peterson, Tiiu Müür, Inna Adamson ja Kati Bakradze. Kahepäevasel seminaril oli esindatud 29 aineühendust ühe või kahe esindajaga.

Seminari esimesel päeval esines Jaan Aps ühenduste mõju hindamise teemal. Töö käis aktiivses vormis: rühmatöö, arutelu. Sellel seminaril oli kaks osa. Esimene osa oli institutsioonide mõjust isiku käitumisele ning teisel osal käis arutelu Läti spordialase projekti üle. Küsiti arvamust erinevate valdkondade pedagoogidelt, kuidas näib projektis esitatud tegevus. Lisaks toimus arutelu selle üle, kuidas saaks täiendõpet parendada.

Sama päeva õhtul toimus Teaduskohvik. Siin sai igaüks katsetada interaktiivses vormis erinevaid vahendeid, kuidas meie aju tajub reaalsust ilma- ja koos spetsiaalsete vahenditega. Näiteks, sai katsetada, kuidas inimene tajub, kuhu ja kuidas ta vaatab ja kuidas seda käsitleb tehniline vahend, arvuti ning kuidas virtuaalreaalsus mõjutab inimese taju ja käitumist. Nii sai proovida ja kogeda seda, kuidas käivad koos meie taju ja reaalsus.

Seminari teine päev algas praktiliste psühholoogia harjutustest, mida viis läbi NLP koolitaja Viive Einfeldt. Siin sai katsetada oma isikliku reaalsuse aistingut „siin ja praegu“ ning ka tähelepanu keskendust, mis meie mitmekesises maailmas ei ole juba päris lihtsad asjad tihti kiire elutempo tõttu. Pärast seda toimusid ainespetsiifilised töötoad, kus jagasid oma kogemust erinevate erialade liitude esindajad. Näiteks digivahendite kasutamine kujundava hindise toetamiseks (Urmas Heinaste) ja e-õppevahendite kasutamisest muusikatundi näitel (Inge Lahtmets). Eesti Majandus-ja Ettevõtlusõpetajate Selts viis läbi teematoa „Aitame koos noored ettevõtlikuks – ettevõtlikkuspädevus ainetevahelises lõimingus.“ Teematuba juhtis Paide Gümnaasiumi majandus- ja geograafiaõpetaja Elbe Metsatalu, kes tegi kuulajatele selgemaks mõisted ettevõtlikkus, ettevõtlikkuspädevus ja ettevõtluspädevus. Ettevõtlusprogrammi Edu Tegu üks peamine nurgakivi ongi ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusalaste teadmiste ning oskuste omandamine, mis annavad vabamad käed oma karjääri kujundamisel. Nimetatud programmi eesmärgiks on kujundada õppurite ettevõtlikkust, toetades seda nii üld-, kutse- kui ka kõrghariduse tasemel ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste õpetamisega. Teematoas tutvustati ettevõtlikkuspädevust väljendavaid õpitulemusi. Oma edulugudega ilmestasid teemaarendust klassiõpetaja Silja Enok Vändra Gümnaasiumist ning käsitöö ja kodundusõpetaja Kristi Teder Paide Ühisgümnaasiumist.

Paralleelsessioonil e-õppevara ekspertidele arutas autoriõiguse teemal advikaat Mari-Liis Orav.

Kokkuvõttes nendime rõõmsalt, et seminar käis aktiivses vormis. Toimus mitte ainult kogemuse jagamine töötubade juhtide poolt, vaid ka kõik osalejad võtsid arutelus aktiivselt osa.

Galerii

17.08. 2017 

Tiiu Müür, Tartu Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja

Inna Adamson, PhD, Tallinna Ülikool

Kati Bakradze, Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetaja

 

Foto: Juhatuse liikmed Kati Bakradze, Ene Peterson, Tiiu, Müür. Inna Adamson haridusühenduste suveseminaril.