Otsustav samm võõrkeeleõpetajate aineorganisatsioone koondava katusorganisatsiooni loomiseks tehti 29. oktoobril 2008 konverentsil „Keeled suus- teed lahti!. Konverentsi eesmärk oli alustada koostööd võõrkeeleõpetajate vahel ning erinevaid aineorganisatsioone kaasates jõuda võõrkeeleõpetajate katusorganisatsiooni loomiseni Eestis.

5.detsembril 2009 leidis Tartus Barclay hotellis aset kauaoodatud ning Eesti võõrkeeleõpetajate jaoks oluline sündmus.. Rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustöö tulemusena pandi alus Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidule – aineliite ühendavale katusorganisatsioonile. Loe asutamiskoosolekust pikemalt  2009 arhiivist. (5. detsember)

Liitu kuulub viis keeleõpetajate aineühendust (Eesti Keele kui Teise Keele õpetajate Liit, Saksa Keele Õpetajate Selts ja MTÜ Soome Keele Õpetajate Selts, Vene keele õpetajate Selts, Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts) ja üksikliikmed.

Liidu tegevuse eesmärgid:

  • keelelise mitmekesisuse toetamine, keeleõppe populariseerimine, võõrkeelte oskuse väärtustamine ja parandamine;
  • võõrkeeleõpetaja elukutse väärtustamine;
  • keeleõpetajate professionaalse arengu süsteemne ja järjepidev toetamine.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit toetab keelelist mitmekesisust ja keeleõpetajate professionaalset arengut, loob oma liikmetele võimalused osalemiseks Euroopa koostööprogrammides /-projektides ja keeleõpetajate võrgustikes, tunnustab Eesti võõrkeeleõpetajate saavutusi ning algatab erinevaid üritusi võõrkeeleõpetajaameti väärtustamiseks, loob võimalused Eesti  võõrkeeleõpetajate parima kogemuse ja saavutuste tutvustamiseks nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit on organisatsioon, mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel, projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes) osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit. EVÕLi koostööpartnerid on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud). EVÕL on vastu võetud võõrkeeleõpetajate maailmaorganisatsiooni FIPLV (Fédération Internationale des Proffesseurs de Langues Vivantes) ja selle piirkondliku regiooni NBR ( Nordic Baltic Region) liikmeks. Vt FIPLV kodulehekülg: https://fiplv.com/

EVÕL on saanud toetust kahe seminari (2010, 2011) läbiviimiseks programmi„Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 – 2014” raames: 2011.- 2013. a. korraldas EVÕL täiendkoolituskursuse „Võõrkeeleõpetus ja-õpetaja uues õppekavas Info EVÕLi kodulehel rubriigis: Programmid/projektid ESF projekt.

Iga algus on raske. Kui veel aastad tagasi tundusid paljud asjad võimatuna, siis üha rohkem süveneb teadmine, et üheskoos oleme tugevamad, üheskoos on rohkem võimalusi.

Mida meist kirjutatakse, lugege ARTIKLID Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tegevusest 2010- 2017