Mõtekoda Praxis, Balti Uuringute Instituut, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Turu-uuringute AS, Kultuurimnisteerium, Haridus- ja Teadusministeeriun ning Integratsiooni Sihtasutus kutsuvad keelekasutuse ja õppekeele eelistustele keskenduvale lõimumisvaldkonna hübriidseminarile

“Keelsus on meelsus – keelte õppimisest ja õppekeelest läbi lõimumise prisma”
2. juunil kell 14.00 – 16.00 Narva Vaba Lava stuudiosaalis (Linda 2, Narva) või elektrooniliselt veebiülekande vahendusel internetis

Keeleoskust mõjutavad väga paljud tegurid ja keeleoskus omakorda mõjutab muu hulgas riigiidentiteeti, meediatarbimist, rahvustevahelisi kontakte, ühiskonnaelus võrdsete võimaluste tajumist või inimese positsiooni tööturul.

Arutelu täiskasvanute keeleõppe vajaduste ja võimaluste ning keelepõhiselt eraldatud haridussüsteemi üle on muutunud aastatega oluliselt kvaliteetsemaks ning tugineb üha enam teaduslike uurimistööde tulemustele.

Eri tegevusvaldkondade tulevikusuundi seades on tähtis võtta arvesse ka seda, kuidas mõjutab eesti keele oskus täiskasvanute osalemist ühiskonnaelus ning mida meie inimesed ootavad eesti keelest erineva emakeelega õpilaste hariduse korraldamiselt.

Äsja valminud lõimumisvaldkonna süvauuringu “Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020” (www.kul.ee/eim2020 <http://www.kul.ee/eim2020> ) keeleoskuse ja haridussüsteemi keele-eelistuste peatükkide autorid Kats Kivistik Balti Uuringute Instituudist ning Eve Mägi ja Meeli Murasov Praxisest tutvustavad seminaril

* muutusi Eesti elanike eesti-, vene- ja inglise keele oskuses viimase 20 aasta jooksul;
* eri rahvusest inimeste eelistatud keelekasutust tööl, koolis või vabal ajal;
* eestlaste ja teiste rahvuste eelistusi Eesti haridussüsteemi õppekeele suhtes;
* muutusi sallivuses teist keelt kõneleja suhtes ja eri rahvusgruppide omavahelisi kontakte;
* eestikeelse õppega tajutud kasu- ja riskitegureid;
* muutusi Eesti inimeste hoiakutes eri rahvusest või eri emakeelega laste koosõppimisse;
* eri rahvusest inimeste rahulolu koolihariduse kättesaadavusega.

Ülevaate riigi poolt täiskasvanutele pakutavatest keeleõppevõimalustest annab Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

Uuringutulemuste tutvustamisele järgnevas arutelus analüüsivad keelekasutusega seotud küsimusi Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Andero Adamson ning kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartman.

Seminari modereerib lõimumisuuringu võrdsete võimaluste tajumise peatüki kaasautor ja mõttekoja Praxis programmijuht Mari-Liis Sepper.

Seminar on suunatud nii alg-, põhi- kui keskharidust pakkuvate asutuste juhtidele ja õpetajatele, riigi- ja kohaliku tasandi haridusametnikele, valdkonna ekspertidele, keelefirmade esindajatele, mitmekeelse hariduselu küsimustega tegelevatele organisatsioonidele ja kõigile teema vastu huvi tundvatele inimestele.

Seminaril osalemiseks palume eelnevalt registreeruda hiljemalt 31. maiks: https://forms.gle/z98Rcz1BVRXH5LaR6

Seminar on tasuta ning jälgitav nii kohapeal Narva Vaba Lava stuudiosaalis kui otseülekandena interneti vahendusel. Aruteludes osalemine ja küsimuste esitamine on väga oodatud. Lisainfo veebiülekande jälgimiseks ja kirjalike küsimuste esitamiseks saadame registreerunud osalejate e-posti aadressile hiljemalt 1. mail.

Lisainfo:
Martin Jaško
Uuringu “Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020” kommunikatsioonijuht
martin.jasko@eesti.ee <mailto:martin.jasko@eesti.ee>
505 2568

Lisad :