Koolitusprogrammi "Võõrkeeleõpetaja jaõpetus uues õppekavas" raames valmib iga osaleja poolt 6 õppematerjali ja 1 projektõppekava, mis on seotud uue õppekava temaatika. I mooduli lõpus antud kodune töö on osalejatel esitatud.
 
II mooduli (15.-16. juuni 2012) järgselt palume koduse töö saata 30. augustiks 2012 Krista Savitschi emailile krista.savitsch@mail.ee
 
Koduse tööna peab valmima üks projektõppekava paaristööna ja kaks veebipõhist õppematerjali (võib kasutada keskkondi, mida mooduli raames õpiti). Projektõppekavapeab sisaldama alljärgnevat:
projektõppe teema, projektõppes osalejate vanus, projekti eesmärgid, lõimitavad ained, kasutatavad veebipõhised või tehnilised vahendid, töökäik ehk sisu (mida ja kuidas tehakse), oodatavad tulemused (mida projekt õpilastele ja koolile annab). Veebipõhine õppematerjal võib olla esitatud ka lingina.
 
III moodulijärgselt valmib veel iga osaleja poolt 3 õppematerjali. Tähtajaks okt. lõpp 2012.
 
Kõik õppematerjalid salvestatakse CD-plaadile. IV mooduli ajal saab iga osaleja valminud õppematerjalid endale mälestuseks.
 
Kui on võimalik, siis kindlasti peab kajastuma õppematerjali peal antud tekst:
Õppematerjal on valminud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu poolt korraldatud koolituse "VÕÕRKEELEÕPETAJA JA – ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS" ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
 
Küsimuste tekkimisel palun pöörduda Krista Savitschi poole krista.savitsch@mail.ee või telefonil 56666154