UUS  TRÜKIS

Käitumine klassiruumis. Tõhusa õpetamise, käitumisjuhise ja kolleegitoe käsiraamat.

Autor Bill Rogers

Raamat pakub juhiseid õpetajatele, kuidas luua üksteisest hooliv, positiivne  ja toimiv õpikeskkond; kuidas suurendada õpilaste teadlikkust oma käitumisest, selle mõjudest, aidata neil võtta vastutust ning leida tõhusamaid strateegiaid oma eesmärkide saavutamiseks. Raamat aitab ühelt poolt mõista laste probleemse käitumise tagamaid ning pakub samas õpetajale selgeid, praktiliselt läbiproovitud võtteid töös ebakohase käitumisega. „Käitumine klassiruumis“ on ülimalt kasulik lugemisvara nii õpetajaks õppijatele kui ka töötavatele pedagoogidele.

Trükise saate alla laadida siit.

 

VAREM  ILMUNUD TRÜKISED

Developing Quality Cultures in Teacher Education: Expanding Horizons in Relation to Quality Assurance. TEPE konverentsi 2010 kogumikKoostajad: Eve Eisenschmidt, Erika Löfström

Õpetajahariduse kvaliteet on õpetajaid koolitavate ülikoolide võrgustiku (TEPE) liikmete uurimisja arendusteemaks. Konverentsi ettekannete põhjal koostatud kogumikus analüüsitakse õpetajahariduse erinevaid tahke.

Väärtuskasvatus õpetajakoolituses Koostaja: Olga Schihalejev

Käesolev õppematerjal on katse viidata valdkondadele, mida on oluline õpetajakoolituses käsitleda, et täita väärtuskasvatusega seotud ülesandeid. Siin ei anta põhjalikku ülevaadet, vaid tegu on pigem kontuurjoonte visandamise ja viidetega vajalikele valdkondadele, et tulevased õpetajad oskaksid ja tahaksid reflekteerida oma rolli üle noorte inimeste väärtushoiakute kujundamisel.

Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas.

Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas: keelekümblusprogrammi näitel. Koostaja Airi Kukk

 Kogumiku esimene osa annab ülevaate erinevatest kultuurikäsitlustest ning võimaldab omandada teadmisi kohtumiseks teiste kultuuridega ning tutvustab õpetamisstrateegiaid mitmekultuurilises õpikeskkonnas toimetulekuksTeine osa keskendub praktilisele toimetulekule mitmekultuurilises õpikeskkonnas, seejuures toetudes ühele levinumale metoodikalekeelekümblusmetoodikale.

Õpetaja esmaharidus. Olukord ja probleemid 21. sajandi algul. Koostajad Viive-Riina Ruus ja Ene-Silvia Sarv

Koostajate sõnul peakskogumik lugejat veenma selles, et õpetajafenomen on keerukas, mitmetahuline ja mitmekihiline, et erinevad riigid on lahendanud õpetajahariduse küsimuse erinevalt ning praegu ühtlustatakse Euroopa Liidus õpetajaharidust taotluslikult. Kogumiku koostajad loodavad, et artiklid aitavad kaasa sellele, et Eesti hakkab süstemaatiliselt tegelema õpetajaharidusega, seda aga nii, et asjaosalised mitte ainult ei vestleks omavahel mõnusalt, vaid et kogu töö taga oleks tõsine lugemus ja hästi struktureeritud arutelud ning tulemuseks pädevad otsused

 

Varem ilmunud trükised leiate siit