29.09.- 01.10.11. toimus Grazis Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse (ECML) 2008-2011 projektide lõppkonverents Empowering Language Professionals, millest võttis kokku osa üle 200 võõrkeeleõpetuse spetsialisti kogu Euroopast. Eestit esindasid konverentsil Haridusja Teadusministeeriumi nõunikud Maie Soll ja Tõnu Tender, Anu Parts Tallinna Inglise Kolledžist ning allakirjutanu. Konverentsi eesmärk oli tutvustada ajavahemikus 2008-2011 toimunud ja lõppenud projekte, kokku 23, ning nende käigus välja antud materjale.  Viimastega tutvumiseks oli konverentsipaigasGrazi Ülikoolis –  avatud näitus, kust osavõtjad said kaasa võtta neid huvitavaid materjale ning kuulda nende kohta lähemalt materjalide koostajatelt. Konverentsi avapäeval said sõna nii ECML-i, Euroopa Nõukogu kui ka Grazi linna esindajad. Peaesineja oli Anne Brasseur, Luxembourgi esindaja  Euroopa Nõukogu Parlamentaarassamblees, kes pidas ettekande teemal The importance of languages in the intercultural dialogue.

Konverentsi teise päeva avas Jim Cummins, Toronto Ülikoolist. Tema  ettekanne The power of pedagogy: Negotiating identities of competence in the language classroom keskendus keeleõppeprobleemidele tänapäeva multikultuurses õpikeskkonnas. Cumminsi sõnul ei anna võõrkeele kui eraldi aine õpetamine sageli soovitud tulemust. Ühe põhjusena tõi ta välja, et  keeleõpe ei arvesta alati õppijate kognitiivse arenguga, mis on sageli kõrgemal tasemel kui omandatavad keeleteadmised. Seega peaks õpetaja rohkem arvestama õpilase intellektuaalse arenguga ning andma talle vastavaid ülesandeid. Ka julgustas prof. Cummins õpetajaid kaasama õpilasi õppeprotsessi, kuna sel moel omandatud teadmised on püsivamad kui õpilastele õpetaja poolt edastatud teadmised. Üheks õpilaste aktiviseerimise ja kaasmise võimaluseks on lõimitud aineja keeleõpe, mis pakub õpilastele teadmisi ja oskusi, mida on võimalik kasutada ka väljaspool keeletundi. Prof. Cumminsi mõttega haakub hästi ka järgneva kolme aasta programmide koondnimi Learning through languages – Õppimine läbi keelte.

 Konverents jätkus töötubadega, kus tutvustati lähemalt lõppenud projekte. 2008-2011 projektid koondusid nelja suurema alateema alla: Evaluation, Continuity in language learning, Content and language education ja Plurilingual education. Kuna töötoad toimusid paralleelselt, oli igal delegaadil võimalus osaleda kahel kuni kolmel erineval sessioonil. Tulevaste keeleõpetajate koolitajana pakkus mulle enam huvi üliõpilaste tarvis koostatud Euroopa keelemapp. Prof David Newby Austriast andis hea ülevaate selle katsetamisest projekti Piloting and implementing the European Portfolio for Student Teachers (EPOSTL2) käigus. Esimese päeva lõpus oli võimalus kuulata ka Tallinna Inglise Kolledzi õpetajat Anu Partsi ning Mercè Bernaus Queralt (Hispaania), kes tutvustasid projekti Plurilingualism and Pluriculturalism in Content-based Teaching. A Training Kit käigus loodud õppematerjali. Kõige huvitavamaks kogemuseks oli osalemine töötoas Assessment of Young Learner Literacy, linked to the CEFR, kus prof Angela Hasselgreeni (Norra) abiga üritasime hinnata õpilaste kirjutamisoskuse taset projekti käigus valminud kriteeriumide abil. Kriteeriumid toetuvad Euuroopa Keeleõppe Raamdokumendile, kuid on detailsemad ning erinevad ka tasemete arvu poolest. Nii näiteks algab loodud hindamismudel tasemega, mis inglise keeles on sõnastatud Approaching A1. Hasselgreeni sõnul püüavad paljud lapsed kirjutada mõningaid võõrkeelseid sõnu ja väljendeid, ilma et nad oleksid keelt veel õppinud. Selline kirjapilt on vigane ja toetub enamasti hääldusele, kuid on siiski mõistetav, nt Ajm 10 yerz old. Konverentsi viimasel päeval tutvustati lühidalt ka järgmise kolme aasta (2012-2015) projekte, mis kannavad koondnimetust Learning through languages: Promoting inclusive, plurilingual and intercultural approaches to education.

Kolme päeva sisse mahtus lisaks ettekannetele ja töötubadele ka toredat meelelahutust. Nii lõppes esimene konverentsipäev vastuvõtuga Grazi kunstihoones, mida kohalikud naljatades kutsuvad Sõbralikuks tulnukaks. Teise tööpäeva lõpus olid delegaadid kutsutud Grazi linnamuuseumi, kus lisaks kehakinnitusele oli võimalus tutvuda ekspositsiooniga Grazist kui multikultuursest ja -keelsest linnast. Meeldivat vaheldust pakkus ka suvesoe ilm ning Grazi kaunid pargid ja väljakud.

            Kõigi projektidega on võimalik tutvuda ECML-i kodulehel aadressil: http://www.ecml.at/Programme/Programme20082011/tabid/154/language/en-GB/Default.aspx

 

Evi Saluveer,

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liige,

Tartu Ülikooli  haridusteaduste instituudi  inglise keele ja kultuuri lektor