Laupäeval,2. aprillil  2011  toimubTallinna Ülikooli  aulas (Narva mnt 25)

võõrkeeleõpetajate konverents

Mitmekeelse ja -kultuurilise hariduse edendamine Euroopas:
Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse (ECML) programmidest

NB!Registreerimine on lõppenud.Kohtade arv on täis!

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (European Centre for Modern Languages, ECML), mis on loodud Euroopa Nõukogu laiendatud osalepinguga

1994. aastal  ja asub Grazis (Austrias), on teeninud selle 34 liikmesriigi keeleõppespetsialiste juba üle 15 aasta. ECML püüab muuta Euroopa keeleõpet paremaks,  toetades Euroopa Nõukogu keeleõppepoliitika rakendamist:

–          keelte õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamise,

–          uuenduslike meetodite propageerimise  ning

–          teadlaste, praktikute ja otsustajate dialoogi arendamise kaudu keeleõppe valdkonnas.

Keskus on edukalt lõpule viinud kaks suuremahulist keskpikka tegevusprogrammi, mis hõlmavad rohkem kui 50 rahvusvaheliste eksperdirühmade koordineeritud projekti. Novembris 2010 lõpetasid  keskuse 23 rahvusvahelist projektimeeskonda oma töö keeleõppe praktiliste lähtekohtade ja vahendite vallas. 2011. aastal lõppeva kolmanda programmi eesmärk on  keeleinimestele suuremate  võimaluste pakkumine.  Koostatud on juba uued programmid aastateks 2012- 2015.

Infot Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse kohta leiate keskuse kodulehelt: www.ecml.at

 

KONVERENTSI  EESMÄRK ON

–          anda ülevaade ECMLi tegevusest, lõppenud ja käimasolevatest programmidest;

–         tutvustada uusi programme (2012 – 2015) ja nendes osalemise võimalusi.

 

KONVERENTSI SIHTGRUPP

Eesti ülikoolide filoloogiaõppejõud, keelekeskuste esindajad, koolide keeleõpetajad, keeleõpetajate  seltside/liitude liikmed.

 

PLENAARETTEKANNE

Plenaaresinejaks on Jyväskylä Ülikooli rakenduslingvistika emeriitprofessor ja  Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse konsultant Sauli Takala, kes tutvustab uusi programme (2012 -2015) ja nendes osalemise võimalusi. Ettekanne on inglise keeles,  tõlge eesti keelde.

 

ETTEKANDED

Konverentsi töökeel on eesti keel. Konverentsil annavad Eesti  esindajad ülevaate osalemisest ECMLi lõppenud ja käimasolevates programmides, tutvustavad   programmides osalemisvõimalusi ja otsustamisprotsessi. ECMLi programmides osalenud jagavad oma kogemusi (vt konverentsi päevakava).  Konverentsil osalejatelt ootame ettepanekuid järgmiste küsimuste kohta:

  

– Millised peaksid olema Eesti prioriteedid seoses ECMLi projektidega?

 

– Mida saaksite/ tahaksite  teha teie seoses ECMLi projektidega?

 

REGISTREERIMINE NB!Registreerimine on lõppenud.Kohtade arv on täis! 

Konverentsile  registreerimine toimub  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koduleheküljel: www.voorkeelteliit.eu  Vt registreerimisvorm

Konverents on tasuta Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu  liikmetele (vt asutajaliikmed liidu koduleheküljel),  kes ei oma liikmemaksuvõlga.

Mitte-liikmetele on osalemistasu  4 eurot.* Osavõtumaks  sisaldab kohvipausi, lõunat ja konverentsi-materjale.  

Registreerimise ja osavõtumaksu laekumise  tähtaeg: 27. märts 2011

Makse saaja: Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

Arvelduskonto nr: 10220110734010 SEB  

Selgitusse palume kirjutada:konverentsja osalaeja nimi

Olete registreeritud, kui makse on laekunud. Pärast makse laekumist saadetakse teie e-posti aadressile  sellekohane teade. Korraldustoimkond jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi konverentsi päevakorras.

* Arve saamiseks palume pöörduda Ene Petersoni poole (ene@peterson.ee)

 

KONVERENTSI KORRALDAJAD JA TOETAJAD

Konverentsi korraldaja on Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

Konverentsi korraldamisele ja läbiviimisele on kaasa aidanud Tallinna Ülikool, kirjastused Allecto, Atlex ja Tea Kirjastus.

Konverentsi läbiviimist toetab  Haridus – ja Teadusministeerium.

 

INFO JA KÜSIMUSED

 

 Korraldustoimkond:

Ene Peterson, EVÕLi juhatuse esimees  

                         ene@peterson.ee  mob 53 47 38 36   

Evelin Müüripeal, EVÕLi juhatuse liige  

                          evelin.myyripeal@lingatore.ee mob  56 60 44 96

Elle Sõrmus, EVÕLi liige

                          elle@tlu.ee     mob 56 46 31 28