11.juunil leidis Tartus aset koolitajate ettevalmistuse  järjekordne – arvult neljas õppepäev.

TÜ SH kõrgkoolididaktika lektor Anu Haamer jagas tulevastele koolitajatele esmalt teavet sisemise ja välimise motivatsiooni kohta, samuti soovitusi motivatsiooni äratamiseks ja toetamiseks. Ta rõhutas, et koolitaja enda motiveerituse tase on otseses sõltuvuses sellest, kuidas ta motiveerib õppijaid ehk  teiste motiveerimiseks, peab olema ise motiveeritud. Et koolitaja suudaks efektiivselt õppija motivatsiooni  toetada, peab ta käitumine olema juhitud teatud kindlatest põhimõtetest ja veendumustest. Viimased said kursuslastega põhjalikult läbi arutatud. Vajalik tarkus koolitaja jaoks  on ka oskus anda tagasidet. Head tagasisidet iseloomustavaid omadusi peaks teadma iga aineõpetaja, saati siis koolitaja. A. Haamer rõhutas, et usutavuse määr tagasiside korral on alati kõrgem, kui see rajaneb konkreetsele näitele. 

Koolitaja sotsiaalsetel ja kommunikatiivsetel oskustel  peatudes märkis A. Haamer, et oskamatu sõnastuse korral võib sõnumi soovitud eesmärk jääda saavutamata või isegi muutuda vastupidiseks. Tõhus eneseväljendus on  kunst, mille poole võiks iga koolitaja püüelda. Väga huvitav ja kasulik oli arutleda  kuulamise teema üle. Kursuslased said teada, mis iseloomustab huviga kuulamist ja pseudokuulamist ning kuidas hoida ülal  aktiivset kuulamist.

Rühmatöödena oli kahe koolituspäeva vahelisel perioodil (olenevalt rühmale kinnitatud teemast) määratletud õpiväljundid ja alateemad ning tehtud  teema käsitlemiseks vajalike tegevuste ja metoodiliste võtete valik. Iga rühm esines PowerPointi esitlusega. Sellele järgnes tagasiside  Tiina Kikerpillilt ja Ülle Türgilt.

Järgmine koolituspäev on juba kindlaks määratud, see toimub 19.augustil. Rühmadel tuleb selgi korral „suvetööna“ Tiina Kikerpilli  ja Ülle Türgi  juhiste järgi vormistada  kodutöö, mis nõuab ülesannete jaotust ja omavahelist suhtlemist. Ent kursuslased on optimistid, sest senised neli koolituspäeva ja kodutööd on andnud oskusi ning täiendanud teadmisi võõrkeeleõpetajatele nii olulistel teemadel.

 

Leili Sägi,

EKTKÕLi juhatuse liige