16. jaanuar

16.jaanuaril leidis Tartus haridusministeeriumis aset EVÕLi juhatuse laiendatud koosolek. Juhatuse liikmetest osalesid Ene Peterson, Evelin Müüripeal, Leili Sägi, Liina Kink ja Leeni Simm ning HTMi keeleosakonna poolt Piret Kärtner, Kadri Sõrmus, Riina Koolmeister ja Tõnu Tender.

Olulisima küsimusena oli päevakorras Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu koostöö-võimalused ja 2015.aasta tegevuskava arutelu.

Otsustati korraldada teavituspäevad kõrgkoolide vastuvõtukomisjonidele koostöös EVÕLiga, eeldatavasti aprillikuus. Taoline otsus on seotud võõrkeele-eksamite tulemuste avaldamise muutustega keeleoskustasemete põhiseks.

Kuulati ära ettepanekud CertiLingua programmiga seotud tegevuste kohta.                                                                                                         

Sügiskonverentsi küsimuses otsustati, et sellest võikski kujuneda igaaastane koostöine üritus, mille toimumisajaks oleks novembri keskpaik. Võimalike koostööpartneritena kaalutakse käesoleval aastal Tartu Ülikooli haridusuuendus-ja humanitaarvaldkonna didaktikakeskust.

Mõtteid tekitas juhatuse liikme Leeni Simmi ettepanek, mis puudutas õpetajatelt õpetajale koolitusprogrammi. Koolitus hõlmaks võõrkeeleõpetajate näidistundide vaatlust ja sellele järgnevaid töötubasid Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis. Välja pakutud koolitus oleks õpetajale omamoodi ideede inkubaatoriks. Ühe koolituse raames oleks võimalik kaasata kuni 15 võõrkeeleõpetajat.

Päevakorda tõusetus ka võimalik tagasiside andmise oskuste koolitus. Kuidas anda tagasisidet positiivses võtmes ja konstruktiivselt? Seegi haakuks õpetajalt õpetajate koolitusprogrammiga, sest kui külastame kolleegide tunde, siis pigem eesmärgiga analüüsida, tõsta esile õpetaja tugevusi. Võimalikult positiivselt tuleks aga juhtida tähelepanu sellele, kuhu võiks õpetaja kolleegide arvates enam panustada.

Eraldi teemana puudutati ühisosa kujundamise võimalusi välismaal õpetavate eestlastest keeleõpetajate ja Eestis õpetatavate keeleõpetajate kogemusest. Ühe võimalusena pakuti siingi välja ühist seminari ja töötubasid.

EVÕLi juhatuse liikmed hindasid kohtumist HTMi keeleosakonna esindajatega töiseks ja konstruktiivseks.

21. jaanuar

ÕNNITLEME!

Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts (EIKÕS) võeti vastu EVÕLi liikmeks. Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi kuulub 216 inglise keele ja kultuuri kandjat – õpetajat, õppejõudu. Seltsi tööd juhib kaheks aastaks valitav 7-liikmeline juhatus. Inglise keele õpetajate ühinemine võõrkeeleõpetajate liiduga võimaldab ühiste jõududega elavdada nii EIKÕSi kui ka EVÕLi tegevust.

26. jaanuar

26. jaanuaril tuli Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis teist korda kokku 2016.aasta võõrkeeleõpetajate maailmaorganisatsiooni FIPLV (The Fédération Internationale desProfesseurs de Langues Vivantes)Skandinaavia-ja Baltimaade regiooni NBR (Nordic-Baltic Region) konverentsi organiseeriv töörühm.

 NBR konverents toimub 9.-11. juunil 2016. Tallinnas. Alustatud on läbirääkimisi plenaaresinejatega, koostatud on esialgne konverentsi- ja kultuuriprogramm.

 

Leili Sägi

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu  juhatuse liige

EnePeterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu  juhatuse esimees