Tartu Ülikooli Narva kolledži XII pedagoogiline konverents “Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis” toimub hübriidkujul 25.-26. augustil, pakkudes osalejatele nii ekraani taga kui ka kohapeal võimalust arutada mitmekeelse hariduse rakendamist puudutavaid aspekte, sh rääkida eesti keeletehnoloogia olemusest ja selle rollist ühiskonnas, teise ja võõrkeele õpetamise meetodikast, õpilaste toetamise tagamisest, õpetajate professionaalse arengu võimalustest ja paljust muust.

Konverentsi esimesel päeval tervitab osalejaid Eesti Vabariigi haridusminister Liina Kersna, kes teeb ettekande Eesti hariduse arengusuundadest ja vastab osalejate küsimustele. Kasutage võimalust esitada oma küsimus haridusministrile ja pange see registreerumisvormile kirja!

Konverentsi töö on korraldatud plenaarettekannete ja viie töösektsiooni ümber. Töösektsioonide teemadeks on „Alusharidus ja 1. kooliaste“, „Lõimitud aine- ja keeleõpe“, „Eesti keele kui teise keele õpetamine“, „Võõrkeelte õpetamine“ ja „Vene keele õpetamine“.

  • Ene Peterson (EVÕL) esineb ettekandega  „Võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu võimalused muutuste keerises“ 25. augustil kell 16.30 -17.00
  • Ingrid  Prees (EKTKÕL)  viib läbi töötoa „Aktiivõppemeetodid, mis tekitavad hasarti ja toovad sära silma“  26. augustil kell 11.00 -12.00
  • Aljona Kordontšuk (EKTKÕL) viib läbi töötoa “Gümnaasiumiõpilaste meediapädevuse arendamine eesti keele tundides”   26. augustil kell 11.00 -12.00 

Konverentsi raames toimub traditsiooniline üleriigiline posterettekannete konkurss. Tänavuse konkursi teema on “Bсё about keeleõpe

Vt konverentsi kava SIIT

Registreerimine: https://narva.ut.ee/konverents2021/