4.-5. novembril 2011 toimus Pärnus hotelli Strand konverentsikeskuses seminar võõrkeeleõpetajatele, mis seekord kandis  teemat „Praktikult praktikulemillest räägib uus õppekava?“ Kahte tegusasse päeva mahtus nii kaasamõtlemist nõudvaid ettekandeid kui ka töötubades õpetamiskogemuse jagamist.

Avaettekanne „Keelte ja kultuuride ülene lähenemine. CARAP projekt“ Piret Kannelt   (REKK) tutvustas  CARAP-projekti, mis on üks paljudest Grazi Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse projektidest. Eesti keelde võiks seda esialgu tõlkida kui Keelte ja kultuuride ülese lähenemise raamdokumenti.

Kirsti Sinivee (SA Archimedes) ettekanne  Comeniuse programm – s. o uued teadmised, oskused ja väärtused“ selgitas programmi tegevusi üldiselt ning toetust  riikliku õppekava elluviimisel.

Jaan Õispuu, PhD(Tallinna Õismäe Gümnaasium) ettekanne „Kultuur võõrkeeleõppe toetajana“ käsitles kultuuri osa soome keele õpetamisel. J. Õispuu tõi Eesti ja Soome vahelise kultuuriõppe näiteid Tallinna Õismäe Gümnaasiumi  ja ta Soome partneriteHelsingi Idakeskuse Gümnaasiumi ning  Lohja Põhikooli vahelisest koostööst.

Koostööprojektidest  õppetöös   kõnelesid oma pikaaegse kogemuse põhjal              Lea Netz ja Krista Savitsch  (Tabasalu Ühisgümnaasium). Kuna uus õppekava seab uued nõudmised õpetajale ja soovituslikuks on saamas projektitöö sidumine õppetööga, on tabasalulaste kogemused igati järgimist väärt.

Leili Sägi  (Pärnu Vene Gümnaasiumettekande teemaks oli „Lõimingu teostumine läbi Comeniuse projektide“. Lõimingupõhimõtete järgi on projektid üheks teemakeskse lähenemiseväljundiks. Projekti eesmärkidega taotletakse üldpädevuste kujunemist, tegevustes käsitletakse läbivaid teemasid. Projektis, mis on keskendunud õpilaste huvidele ja koostöö edendamisele, toimub   õpioskuste arendamine. Rahvusvaheliste projektide kaudu on võimalik olulisel määral arendada  ka noorte kultuuritundlikkust.

Kolga Keskkooli õpetaja  Terje Varuli  juhitud töötubaSina ja Mina, käsikäes ja uutmoodi“  keskendus uue riikliku õppekava üldpädevustele. Kalle LinaRakvere Gümnaasiumist  jagas  kogemusi teemal „Arvuti  õpikeskkonna mitmekesistajana“, Mall MattoHugo Treffneri Gümnaasiumistaga  üldpädevuste omandamisest  õuesõppe tegevuste kaudu.

Anneli TumanskiVäätsa Põhikooli õpetaja  tutvustas   töötoas „Projektitöö hindamine keeleõppes“ näidete varal erinevaid võimalusi osaoskuste hindamiseks  keeleõppes, kõneles projektitöö sidumisest tunniteemadega ning projektide lõimimisest õppeainetega.

Seminari korraldas Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2013“ raames. Seminar sai teoks tänu Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusele.

Ettekannete teesid.

Leili Sägi,

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu

juhatuse liige