EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPETAJATE LIIT

JUHATUS

 • Ingrid Prees – juhatuse esimees, TalTech Virumaa kolledž, humanitaarainete töörühma juht, eesti keele lektor, e-post: ekteisekeelena@gmail.com, telefon: +372 515 3810
 • Regina Kaplina – juhatuse liige, Aseri Kool, eesti keel teise keelena ja vene keele õpetaja
 • Aljona Kordontšuk – juhatuse liige, Narva Pähklimäe Gümnaasium, eesti keele õpetaja
 • Ly Leedu – juhatuse liige, Multilingua Keelekeskus OÜ, eesti keele õpetaja, metoodik
 • Ellen Strohmann – juhatuse liige, Tartu Annelinna Gümnaasium, eesti keele õpetaja

Juhatus valiti 04. 06.2020 Zoomis. Juhatuse ametiaeg lõpeb 04.06.2023.

LIIKMESKOND

17. 09. 2020. aasta seisuga on EKTKÕLil 59 liiget Narvast Peipsini ja Tartust Pärnuni. Esindatud on nii kutsehariduskeskuse, gümnaasiumi, põhikooli kui ka keelefirmade õpetajad ning ülikoolide õppejõud.
EKTKÕL pakub oma liikmetele igakülgseid võimalusi nii enesearenguks kui ka vaimu ergutamiseks. EKTKÕLi koduleht www.eestikeelteisekeelena.ee on hetkel uuendamisel. Seni jagame liikmetele infot liidu tegemiste kohta e-posti ja Facebooki „Eesti keele teise keelena õpetajad“ grupis. Kohe, kui koduleht muutub aktiivseks, anname sellest teada.

ASUTAMINE

 • 1997 Briti Nõukoguja haridusministeeriumi koostöös sündis projekt “Eesti keele kui teise keele õpetajate regionaalne täiendkoolituse võrgustik.”
 • 1998 üleriigilise ankeedi, intervjuude ja haridusosakondade soovituste alusel valiti välja 17 Ida-Virumaa ja Tallinna õpetajat. Eesmärk oli kujundada neist oma piirkonna juhtivõpetajad. 1998. aasta novembris liitusid juhtivõpetajatega haridusministeeriumi poolt välja valitud 16 riigikeeleõpetajat. Eesmärgiks oli arendada osalejate koolitajaoskusi. Õpiti koolituse ülesehitamist, küsimuste esitamist ja neile vastamist, projekti kirjutamist, nõustamist, eneseanalüüsi. Koolitasid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik koolituskeskusest Merlecons ja Ko.
 • 1999 kõigil koolitatutel tuli korraldada kuuetunnine metoodikaalane täienduskoolitus eesti keele kui teise keele õpetajatele. Kõik juhtiv- ja riigikeeleõpetajad pidid kaitsma lõputöö- viima läbi 30-minutise koolituse eesti keele kui teise keele õpetamise metoodikast. Lõpetajad said tunnistuse “Täiskasvanute koolitaja ja koolituste organiseerija”.
 • 2000 algas võrgustiku käivitamine piirkondlike keskuste moodustamise ja õpetajate tegevuse koondamisega neisse keskustesse. Projektijuhiks oli Vilja Saluveer.
 • Võrgustiku eesmärgiks seati eesti keele kui teise keele õpetajatele metoodilise ja keelealase täienduskoolituse pakkumine, elektroonilise infopanga loomine, oma piirkonnas õppematerjalide ja metoodikalase teabe koondamine ja selle levitamine, metoodiliste materjalide väljatöötamine, eesti keele kui teise keele õpetajate koostöö kujundamine ja toetamine, koostöös kõrgkoolidega eesti keele kui teise keele õpetamise didaktika arendamine.
 • 8.12.2001 loodi Tartus EKTKÕL; asutajaliikmeid oli 39

TEGEVUSVALDKONNAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

Liidu igapäevategevus toimub keskuste tegevuste kaudu. Keskuste tegevuste hulka kuulub suhtlemine ja kirjavahetus oma liikmete, koostööpartnerite ja kirjastustega, koolituste organiseerimine, liikmetele info edastamine koolituste jm kohta, liidu tegevuse tutvustamine koduleheküljel, meedia kaudu ning erinevatel üritustel; uute liikmete värbamine; liidu keskuste raamatukogude töö korraldamine ja teavikute laenutamine; vajadusel ka õpetajate nõustamine. Keskuste raamatukogusid täiendatakse igal aastal teatme- ja õppekirjandusega. Liidu keskuste kaudu on loodud võimalused eesti keele kui teise keele ja eesti keeles aineid õpetavate õpetajate enesetäiendamiseks, omavaheliseks koostööks ja koostööks teiste aineliitude ja organisatsioonidega. EKTKÕLi iseloomustab liidu ridadest välja kasvanud koolitajate rakendamine õpetajate täiendkoolituses. Välja on antud mitmeid metoodilisi materjale, mille autorid on samuti võrsunud liidu ridadest.

EKTKÕL on esindatud erinevates komisjonides ja töörühmades – REKKi kutsekomisjonis, atesteerimiskomisjonis, programmides „ Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014”, „Keeleõppe arendamine 2011 – 2013”, üleriigilises eesti keele ainenõukogus. Liidu esindajad osalevad ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames pedagoogide koostöövõrgustike arendamise professionaalse arengu toetamiseks toimunud kursustel. Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arendamisel lõid kaasa kolm aineliidu liiget.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidul on palju toredaid koostööpartnereid – HTM, REKK, MISA, Kutsekoda, kohalikud omavalitsused, piirkondlikud ainesektsioonid, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Tallinna Ülikool, TEA Kirjastus, OÜ Iduleht, kirjastused Allecto ja Atlex ning Kirjatark OÜ.

Samuti kuulub aastast 2012. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit Õpetajate Ühenduste Koostöökotta, kus püütakse nõu ning jõuga abiks olla.

2010.a. välja on töötatud liikmete/liidu toetajate tunnustamise statuut ja kandidaatide esitamise/laureaatide kinnitamise kord (“Aasta Tegu” “Aastate Tegu”,”Aasta Tegija”,”Aastate Tegija” “Aasta Sõber”,”Aastate Sõber” “Piirkonna Tegu”, “Piirkonna Tegija” jt). 2010. a. üldkoosolekul andsime välja esimesed tunnuskirjad ja valisime kaks auliiget (Uuve Ensling ja Õie Vahar). 2011. aastal tunnustati piirkondlikke tegijaid.

Traditsiooniks on saanud igasuvised ajaloolis- kultuuriloolised õppereisid, kuhu viimastel aastatel on kaasatud ka vene koolis eesti keeles aineid õpetavaid pedagooge. Üks võimalus oma liikmeskonna suurendamiseks ongi tihedamate sidemete loomine eesti keeles aineid õpetavate pedagoogidega.