Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž

kutsuvad Teid osalema koolituspäeval „Õpetajalt õpetajale“  teemal

 Euroopa keelemapp õppetöös

Toimumise aeg:  21. september 2013 –

Registreerimine on lõppenud, kohad on täis.

Toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž

                                Järveküla tee 75, Kohtla-Järve 30322

Sihtgrupp:   põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste eesti keele kui teise keele ja võõrkeeleõpetajad

Koolituse maht: 1  EAP (8 tundi auditoorset tööd, 18 tundi iseseisvat tööd).  Osalejad saavad  TTÜ tunnistuse.


Koolituspäeva  eesmärk on anda keeleõpetajatele:

–  teavet Euroopa keelemapi rakendamise  võimaluste kohta  uue õppekava valguses;

–  esmased oskused ühtsete keeleoskustasemete ja keelemapi kasutamiseks õppetöös.


Koolituse tulemusena õpetajad teavad, kuidas:

       -  kasutada Euroopa keeleõppe raamdokumenti ja keelemappi oma töös ning 
          millised seosed on Euroopa keelemapi, õppekava ja õpikute vahel;
       -  eristada keeleoskuse tasemeid osaoskuste kaupa;
       -  juhendada õppijaid eesmärkide püstitamisel, keeleõppe kavandamisel ja 
          õpioskuste arendamisel;
       -  siduda õppijate motiveerimist ja  enesehindamist keelemapiga;
       -  tutvustada kolleegidele, lapsevanematele ja õppijatele enese- ja 
          vastastikuse hindamise  eeliseid  ja takistusi ning selgitada, kuidas 
          takistustest üle saada.

Koolituse tulemusena  on õpetajad  omandanud:

– esmased oskused Euroopa keelemapi rakendamiseks  õppijate motiveerimiseks;

– põhilised enesehindamise võtted.

  

Päevakava

Koolitusele registreeruminekohad on täis.

Registreerumise tähtaeg:  15. september  2013

 

OSALEMISTASU  

3 eurot Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liikmetele (kel ei ole liikmemaksuvõlga)

8 eurot mitte-liikmetele

 

Osalemistasu (kohvipaus, lõuna,  koolitusmaterjalid, keelemapp)  makstakse arve alusel, mis väljastatakse pärast koolitusele registreerumist. Koolitusel osalejad saavad keelemapi

 

Makse saaja: Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

Arvelduskonto nr: 10220110734010 SEB  

Selgitusse palume kirjutada  arve numbri.

Osavõtumaksu laekumise  tähtaeg: 20. september 2013

Pärast makse laekumist saadetakse Teie e-posti aadressile  kinnituskiri.

Koolituspäeva  läbiviimist toetab Haridus-ja Teadusministeerium.

INFO JA KÜSIMUSED

Ene Peterson      

ene@peterson.ee

mob 53 47 38 36