Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

 


EVՕLi juhatus ja liikmeskond ühinevad õnnitlustes

juhatuse esimehele Ene Petersonile

FIPLV tunnuskirja pälvimise puhul!

15. novembril toimus Tallinna Õpetajate Majas päevakohaselt pidulikus õhkkonnas EVÕLi 5.aastapäeva konverents. Viie aasta jooksul oleme jõudnud erinevate võõrkeelte õpetajate tegelikult toimiva koostööni. Peatselt on katusorganisatsiooniga ühinemas Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts.

Juubelihõngune päev algas sajakonnale osalejale Kroonisaalis. Avaettekanded olid HTMi keeleosakonna juhatajalt Piret Kärtnerilt, HTMi keeleosakonna nõunikult Tõnu Tenderilt ja EVÕLi juhatuse esimehelt Ene Petersonilt. Neid kõiki võib iseloomustada järgmiselt: 21.sajand pakub võõrkeele õpetajale rohkelt väljakutseid ja võimalusi. Vaid üheskoos ja targalt tegutsedes on võimalik püstitatud eesmärke saavutada. Ene Petersoni eestvõttel kanduti viie aasta tagustele radadele ning käidi meenutustes läbi kogu senine ühine tee, unustamata seejuures vaatamast ka ettepoole ehk siis aastatesse 2015 ja 2016.

Plenaarettekannete blokis „Võrgustikud ühe katuse all“ tutvustasid oma aineliitude tegemisi saksa keele, soome keele, eesti keele kui teise keele ja vene keele õpetajad. Juhatuse esimehed kõnelesid nii õpetajate igapäevatööd puudutavatest küsimustestuuenenud olukorrast riigieksamite korralduses, põhikooli lõpueksamist, tunnijaotusplaanist kui ka õnnestunud ettevõtmistest liikmeskonnaga, EVÕLi liikmeks olemisest ja muidugi tulevikuplaanidest.

Kuni lõunani pakkus õpetajatele uudiskirjandust kirjastus Allecto. Pärast lõunasööki jätkus konverents töötubadega. Üheksa töötuba viidi läbi kolmekaupa, nii et osalejaile avanes võimalus valida, kas süvendada oma digiteadmisi, saada teavet aktiivõppemeetoditest ja neid läbi mängida või kuulata, milliseid keeleõpet toetavaid tunniväliseid tegevusi viiakse läbi teistes koolides. Töötoad kulgesid hoogsalt ning võeti õpetajate poolt hästi vastu.

Järgnes päeva pidulikem osatänukirjade kätteandmine. Kõik, kes on läbi viie aasta hea seisnud EVÕLi loomise, laiendamise ja arengu eest, said juhatuse esimehe Ene Petersoni käepigistuse osaliseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja sai Ene Peterson EVÕLi käivitamise, juhtimise ning tiheda koostöö eest. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tänukirja said aastate tegijad, koostööpartnerid, toetajad, koolitajad ja aktiivsemad liikmed.

Kauneid hetki ilmestasid oma esinemisega noored muusikud Tallinna Prantsuse Lütseumist. Järgnes pidulik vastuvõtt Hansasaalis.

Konverentsi läbiviimist toetas HTM.

Leili Sägi
EVÕLi juhatuse liige
 
AVAETTEKANDED
 
 
PLENAARETTEKANDED
 
 
TÖÖTOAD
 

19.septembril toimus Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis esmakordselt eesti keele ja kirjanduse ning võõrkeeleõpetajate ühine sügiskonverents. Kokkutulnuid tervitas HTM-i keeleosakonna juhataja Piret Kärtner.

Esimestes ettekannetes keskenduti grammatika õpetamisele. Kersti Lepajõe Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudist otsis oma ettekandes ühisosa, aga ka erisusi võõrkeeleõpetajate ja emakeeleõpetajate töös grammatika õpetamisel. Mida oleks vastastikku õppida, mida üksteise kogemusest tallele panna? Esineja peatus keele õpetamise ja õppimise teoreetilistel lähtekohtadel, puudutas õppekavas sätestatut, tutvustas põgusalt erinevaid õppemeetodeid. Ettekande lõpuks arutles K. Lepajõe lõimingu üle - mida emakeeleõpetaja ja võõrkeeleõpetaja koolis koos teha saaksid.

Irene Artma Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist kõneles grammatika õpetamisest emakeeleõpetaja pilgu läbi, Elle Sõrmus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist aga võõrkeeleõpetaja vaatenurgast.

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppealajuhataja Anu Luure jagas oma kooli kogemusi immigrantõpilaste keeleõppest. Leili Sägi Pärnu Vene Gümnaasiumist tutvustas eesti kirjanduse õpetamise võimalusi vene koolis.

Pärast lõunat sai sõna Toomas Liivamägi Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnast, kes kõneles kavatsusest Tartu muutmisel UNESCO kirjanduslinnaks. Inga Sapunjan Tartu Ülikoolist arutles väliskirjanduse käsitluse võimaluste üle kursuse „Kirjandus ja ühiskond“ raames. Edasi järgnes muuseumide blokk. Haaravaid võimalusi tutvustasid õpetajatele ainetundide läbiviimisel kõigile vanuseastmetele Tallinna kirjanike muuseumid, KUMU ja Eesti Ajaloomuuseum.

Erika Puusemp Tartu Miina Härma Gümnaasiumist tutvustas seejärel kirjanduse õpetamist inglise keele tundides.

Lõpetuseks jagati õpetajatele teavet täienduskoolituse laialdastest võimalustest Tartu Ülikoolis käesoleval õppeaastal. Päeva juhtisid Riina Koolmeister ja Piret Kärtner.

Konverentsi korraldasid Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ning Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit.

 

Leili Sägi

EVÕLi juhatuse liige

Pildigalerii

 


26. septembril tähistatakse kogu Euroopas ja mitmel pool maailmas keeltepäeva.

Ülevaate Eestis keeltepäeva puhul toimuvast leiad siit.

26. september

Swissôtel

Seminar “Eesti keel Euroopa koridorides” Sissepääs kutsetega.

26. september

kell 18.00

Kirjanike Liidu musta laega saalis.

Tõlkeseminar õigustõlkest

Olete oodatud!

Veebiviktoriin (26.09.-10.10.2014): http://www.edlv.planet.ee/KP2014/

26. septembril

ja sellele järgneva kahe jooksul

 

 

 

Õpilaste veebiviktoriin keeltest ja kultuuridest

Õpilased saavad õpilased Interneti teel vastata põnevatele küsimustele maailma keelte ja kultuuride kohta.Link viktoriinile avaneb 26. septembri hommikul.

 

25. September

Saaremaa Ühisgümnaasium

Kool tähistab keeltepäeva rõõmsa üritustesarjaga, mille keskmes on Euroopa keeled ja kultuurid. külastab kooli kirjanik ja tõlkija Kätlin Kaldmaa, kes räägib lastele, kuidas keeled avardavad meie maailmapilti ning kui põnev on tõlkija elukutse.

 

26. septembril 

kell 14.00

Eesti Lastekirjanduse Keskuses Tallinnas

 Poola saatkond esitleb keeltepäeval näitust “Sõidavad, sõidavad mõmmikud” poola kunstniku Agnieszka Żelewska illustratsioonidest, lasteraamatutest ja arendavatest mänguasjadest. Lisainfo: www.elk.ee.

 

26. september

Sirbi vahel ilmuvas Keele Infolehes kirjutab Euroopa Komisjoni esinduse keelenõustaja Rita Niineste, miks on eesti keele jaoks oluline Euroopa Liidu ametliku keele staatus ning õigusaktide ja muude dokumentide tõlgete hea kvaliteet. Samuti saab keeltepäeva Sirbist lugeda Heli Alliku artiklit netikeele fenomenist ja selle seosest tõlkimisega.

 

27. september

Postimehe AK-st leiab lugeja ülevaate sellest, kuidas elab eesti tõlkija ning millised on tõlkija ametiga kaasas käivad mured ja rõõmud

 

13. oktoober

13. oktoobril antakse üle Eesti esimesed selge sõnumi auhinnad, millega tunnustatakse ettevõtteid ja organisatsioone, kes suhtlevad avalikkusega selgelt ja arusaadavalt. Võistlus kutsub tähele panema sisult ja vormilt kasutajasõbralikke kodulehti, taotlusvorme, sõidugraafikuid ja muid infosõnumeid, mis muudavad ühiskondliku suhtluse lihtsaks ja meeldivaks. Võistlustöid saab kuni 29. septembrini esitada veebilehel www.selgekeel.ee. Näiteid nii selgetest kui ka segastest sõnumitest, samuti harivat lisainfot leiad ka võistluse FB-lehelt https://www.facebook.com/selgesonum.

 

http://ec.europa.eu/estonia/events/140926_keeltepaeva_seminar_et.htm